Använder du tiden rätt

För företaget är det viktigt att kunna se om uppdrag till fast pris är lönsamma eller om man måste se över sina tidsberäkningar och justera timpriserna.

Med hjälp av Hogias tidredovisning så kan ni enkelt hålla reda på era medarbetares nedlagda tid dag för dag med hjälp av simulerade personalkostnader utifrån tidredovisningen, detta i väntan på innevarande månads bokförda löner.

Programmet räknar med självkostnaden på de anställda (en schablon där anställdas timpeng och sociala avgifter och de övriga kostnader ni vill räkna in, bör ingå) och multiplicerar med antal arbetade timmar, för att få fram personalkostnaden, se bild nedan:

 

Med denna simulerade personalkostnad, kan man få en snabbare uppföljning på projekten.

Så fort man fått in tidtransaktionerna i Pågående arbete i Ekonomiprogrammet, så får man upp resultatet på projektet, där personalkostnaden baseras på självkostnaden på de anställda.

En fördel är därför att registrera/föra över till Hogia Ekonomi så fort som möjligt, gärna varje vecka.
Man kan dessutom i självkostnaden lägga in kostnader, som inte går att få ut på den bokförda lönen.

Obs: den simulerade personalkostnaden från tidredovisningen bokförs aldrig.


Läs mer här »