Produktbild Hogia Anläggningsredovisning

Hogia Anläggningsredovisning är ett tillval till Hogia ByggEkonomi som hjälper dig arbeta effektivare!

Hogia Anläggningsredovisning

Alla företag har inventarier, men långt ifrån alla har systemstöd för en effektiv förvaltning av dem. Målet med en anläggnings-redovisning är att få en korrekt resultatrapport genom att anskaffningsutgiften periodiseras över tillgångens ekonomiska livslängd.

I praktiken är den en reskontra till huvudboken som används för att hantera och dokumentera transaktioner avseende anläggningstillgångar på ett detaljerat sätt. Varje månad under tillgångens ekonomiska livslängd bokförs avskrivningar som en kostnad och i huvudboken uppdateras förändringar av balansvärden. Du kan också säkerställa olika typer av konteringar inom internredovisningen för dessa transaktioner.

Automatiserat arbetsflöde

Hogia Anläggningsredovisning hjälper dig att hålla ordning på anläggningstillgångar och inventarier både ur ett ekonomiskt och administrativt perspektiv. Med inbyggd automatik skapas en verifikation vid varje avskrivningstillfälle – något som ger färre arbetsmoment. Kontering av anläggningar kan givetvis ske på alla konteringsdimensioner; d v s på konto, resultatenhet, kostnadsbärare och projekt. Hanteringen bygger på en individuell planmässig avskrivning som utförs per månad. Du kan givetvis välja om du vill ha full avskrivning första året, oberoende av när du införskaffar den och sedan månatliga avskrivningar för resterande livslängd. Genom att registrera inköpspris, livslängd och eventuellt försäljningspris kan programmet sedan hålla reda på anskaffningsvärde, avskriv-ningsunderlag, månatliga avskrivningsbelopp och restvärde. Du kan också hantera anläggningar som inte skall skrivas av såsom inventarier av mindre värde. Programmet har en speciell rutin för hantering av leasade anläggningar. 

Med en bra anläggningsredovisning kan du också ta fram prognoser över framtida avskrivningar. Uppgifter som kan ligga till grund för företagets budgetering så att verksamheten kan styras korrekt mot uppställda mål. Du får därtill en stark och flexibel rapportfunktion som underlättar avstämningsarbetet och hjälper dig att spara tid.