Produktbild Hogia Beslutsstöd

Hogia Beslutsstöd

I en omvärld vars förutsättningar snabbt ändras är det viktigare än någonsin att snabbt kunna få fram ett professionellt beslutsunderlag. Med Hogia Beslutsstöd får du ett kraftfullt hjälpmedel som direkt utifrån er faktiska redovisningsinformation kan ge er ett beslutsunderlag inför olika typer av företagsekonomiska beslut. Du arbetar snabbt - med en knapptryckning får du ett professionellt beslutsunderlag som är en god grund till rätt beslut.

Med Hogia Beslutsstöd arbetar du på en helhetsnivå i företaget men du har samtidigt möjlighet att bryta ner sammanslagna poster på underliggande nivåer, t ex varugrupper eller avdelningar. Det är enkelt att föra över uppgifterna från ditt ekonomisystem och sedan jobba vidare i Hogia Beslutsstöd. Du slipper onödigt dubbelarbete och är säker på att du arbetar med rätt siffror.

Hogia Beslutsstöd använder sig av SIE-filer som man enkelt exporterar från ekonomisystemet. På det sättet arbetar du alltid med aktuell och korrekt information. Hogia Beslutsstöd säljs i form av tre olika moduler:

Analysera & Rapportera 

Analysera företagets ekonomiska situation, pröva olika framtidsscenarion och presentera resultaten - snabbt, tydligt och lättbegripligt i fantastiska diagram. Vi anser att du oftast skall arbeta med våra 12-månaders rullande diagram för att snabbt fånga upp trender i en föränderlig omgivning. Nyckeltal och företagsekonomiska modeller hjälper dig att vara professionellt välinformerad. Hogia Beslutsstöd ger dig automatiskt en analysrapport som beskriver företagets utveckling både i klartext och grafiskt. Programmet har stöd för export till såväl Excel- som PDF-format så att du kan sammanställa resultaten tillsammans med din övriga rapportering.

Simulering

Du har stora möjligheter att själv simulera effekterna på kommande år i olika simuleringsscenarier där du sätter förutsättningarna tex i form av förändringar i omsättning och kostnader på ett kraftfullt sätt. På det sättet kan du förutse det som andra inser långt senare. På ett pedagogiskt sätt får du en överblick över hur en förändring i företagets ekonomi påverkar resultat och balansräkning samt kassaflödesanalys. Du kan direkt se hur t ex en ökad försäljning påverkar hela bolaget och vad det innebär för balansräkningen. Du ser genast i vilken grad kundfordringar och varulager påverkas, liksom resultatet.

Budget 

Hogia Beslutsstöd hjälper dig att på ett mycket enkelt sätt att ta fram en resultat-, balans- eller likviditetsbudget. Du kan utgå från föregående års utfall, simulera fram nya siffror och därefter justera dina värden på en mer detaljerad nivå. Med hjälp av fördelningsnycklar fördelar du snabbt budgeterade värden på alla resultat- och balansposter över räkenskapsårets månader. . Hur går det t ex med likviditeten om kunderna inte betalar i tid? Du tar enkelt fram en Likviditetsbudget per månad i budgetdelen där du har möjlighet att välja att hämta fördelningen per månad från en utfallsperiod i analysdelen. Du kompletterar med uppgifter om bl a kundkredittid och leverantörskredittid för att få fram din likviditetsbudget per månad