Med hjälp av Hogia Approval Manager skapas en enhetlig och tydlig process av fakturaflödet som motsvarar såväl lagstiftningens krav som organisationens attestpolicy och interna regler. Det medför en väsentligt högre säkerhet i hela processen och kvaliteten på arbetet ökar genom att de många felkällorna vid manuell hantering försvinner.

Ekonomen har hela tiden kontroll på varje fakturas status och var i flödet den befinner sig, men även vilka åtgärder som har vidtagits och av vem. Om en faktura inte har åtgärdats i tid, skickar Hogia Approval Manager en automatisk påminnelse via e-post till användaren. På så sätt minimeras risken för att någon faktura hamnar "mellan stolarna" och betalas för sent.