Produktbild Hogia Bokslut

Faktasida Hogia Bokslut

Har du Hogias programvaror?

Från Hogias program sker importen av företags- och räkenskaps-information, med automatik när du startar Hogia Bokslut från andra Hogia-program. På motsvarande sätt finns en inbyggd automatik när du går från Bokslut till ett annat Hogia-program.

Annat ekonomi- eller affärssystem? Från ditt ekonomi- eller affärssystem hämtar du företags- och räkenskapsinformation via en SIE-import. Uppgifterna kan även hämtas från Excel eller via import av en textfil.

Till toppen  Tillbaka  


Sambanden förenklar och kvalitetssäkrar arbetet

I programmet används samband för att definiera relationen mellan olika konton och rader, exempelvis vilka som ska visas på en bilaga eller vilka som ska summeras till en rad i årsredovisningen. Eftersom samma samband används för programmets olika delar kan du alltid vara säker på att olika rapporter överensstämmer. Du sparar också mycket tid genom att ändringar bara behöver göras på ett ställe.

Till toppen  Tillbaka  


Arbetsgången är logisk och strukturerad

Arbetsgången i programmet säkerställer att alla viktiga moment genomförs. I bokslutsspecifikationerna upprättar du kontospecifika-tioner och får blankett- och beräkningsstöd för beräkning av t ex skatter, avskrivningar och upplupen löneskatt. Inventarieregistret är väl integrerat och förser bokslutsspecifikationerna med alla uppgifter.

Till toppen  Tillbaka  


Kontroll, dokumentation och rapporter

I bokslutsprocessen dokumenteras bokslutsarbetet, där du kan arbeta med bokslutskontrollfrågor och anpassa dessa för ditt företag. Detta kan du även göra direkt i samband med att du arbetar med bokslutsspecifikationerna.

Det finns färdiga rapporter för att skriva ut årsredovisningsbilagor, abetsblad m.m. Välj mellan färdiga rapporter eller skapa egna. Genom kopplingen till årsredovisningssambandet överensstämmer alltid bilagorna med årsredovisningen och övriga rapporter.

Till toppen  Tillbaka  


När bokslutet är färdigt är årsredovisningen i princip klar

Programmet innehåller årsredovisningsmallar som uppdateras löpande efter förändringar i lagar och rekommendationer. Eftersom mallarna är länkade mot sambandet och övrig information, via så kallade dynamiska länkar, är årsredovisningen till största delen klar när du öppnar den. Alla ändringar i Hogia Bokslut slår med automatik igenom i årsredovisningen och du slipper göra tidsödande exporter.

Till toppen  Tillbaka  


Om du har Hogia Skatt

Det är när du upprättar ditt bokslut för ditt företag som du även gör det egentliga arbetet med din deklaration. Vid bokslutet ska du göra en beräkning av årets skattekostnad och komma fram till om du har en skatteskuld eller skattefordran. Du måste därför bl. a. göra bedömningen om kostnader är avdragsgilla eller ej. Vid bokslutet beräknar du även eventuell fastighetsskatt och särskild löneskatt. Du gör kanske avsättningar för att justera ditt resultat. När du är klar med ditt bokslut i Hogia Bokslut trycker du på verktygsknappen för Hogia Skatt och du får med dig samtliga beräkningar till Skatteprogrammet. Du stämmer av dina deklarationskontroller, gör eventuellt någon komplettering och därefter är deklarationen klar.

Det arbete du lägger ner i Hogia Bokslut behöver inte göras dubbelt om du också har Hogia Skatt.Till toppen  Tillbaka