Beläggningsgrad = antal belagda hotellrum / antal disponibla hotellrum.

Beläggningsgraden anger hur många rum du hyrt ut i förhållande till antalet disponibla rum för en period.

Nyckeltalet anger hur beläggningen på hotell sett ut för perioden.    

 

Exempel: Ett bolag har under en period 500st belagda hotellrum. Under samma period har bolaget 1000st disponibla hotellrum. Beläggningsgraden blir antalet belagda rum / antalet disponibla rum = 50%.   

   

..........................................

Ekonomi-info

Se även www.ekonomi-info.nu för mer generella ekonomiska nyckeltal.

..........................................