Produktbild Hogia Bokslut

Fakta om Hogia Bokslut

Dokumentstruktur

Vid installationen följer det med ett antal malldokument. Du kan bygga upp din egen dokumentstruktur och lägga in dina egna malldokument i t ex Word- och Excelformat. Du kan sedan hämta dessa malldokument inifrån varje kund och dessa sparas automatiskt ner på aktuellt år för kunden. Det är enkelt att hitta bland dokumenten och du behöver aldrig mer leta efter var du sparade ner ett enskilt dokument. Du kan enkelt dra bifogade filer i Outlook direkt in till kundens dokumentmappar. Genom att komplettera med I-Speech* kan du också enkelt spela in och dokumentera via ljudfiler.

Till toppen  Tillbaka  


Strukturerad information

I Hogia Bokslut används samband som ett sätt att definiera relationen mellan olika konton och rader, eller annorlunda uttryckt, vilka konton som ska visas på en bilaga, vilka konton som ska summeras till en SRUkod eller vilka konton som ska summeras till en rad i en årsredovisning. Sambandet är kopplat till olika delar i programmet, t ex Rapporter, Bokslutsprocessen, Bokslutsspecifikationer, Årsredovisningen och Hogia Koncern (Hogia Koncern säljs som ett komplement till Hogia Bokslut). Eftersom samma samband används för programmets olika delar kan du alltid vara säker på att olika rapporter överensstämmer och du sparar mycket tid genom att ändringar bara behöver göras på ett ställe. Möjligheten att skapa egna samband för egna rapporter ökar ytterligare programmets flexibilitet.

Till toppen  Tillbaka  


Arbetsgång företagare

I Hogia Bokslut finns en arbetsgång som är anpassad för företagare. Arbetsgången innehåller de olika arbetsmomenten i bokslutet och det finns möjlighet att klarmarkera varje genomfört moment. Det finns också länkar i arbetsgången för att nå olika dokument eller funktioner.

Till toppen  Tillbaka  


Dokumentation av bokslutsarbetet

När du använder Hogia Bokslut kan du alltid vara säker på att dina bokslut håller en hög kvalitet och att du kan visa en fullständig dokumentation av bokslutsarbetet. I Bokslutsprocessen planeras och dokumenteras bokslutsarbetet. Du kan importera mallar för bokslutskontrollfrågor och även anpassa dessa för det enskilda företaget. För varje kontrollfråga kan du anpassa gjorda iakttagelser för kund, revisor eller för nästkommande år. 

Till toppen  Tillbaka  


Bokslutsspecifikationer

I Bokslutspecifikationer upprättar du kontospecifikationer och får blankett- och beräkningsstöd för beräkning av t ex skatter, avskrivningar och upplupen löneskatt. Här får du även stöd för bokföringsorder, klarmarkering och ospecificerade belopp.

Till toppen  Tillbaka  


Rapporter

En rapportgenerator gör det möjligt att skriva ut årsredovisningsbilagor, PM, arbetsblad m m och anpassa dessa för t ex kund eller vald revisor. Välj mellan färdiga rapporter eller skapa egna. Genom kopplingen till årsredovisningssambandet överensstämmer alltid bilagorna med posterna i årsredovisningen och övriga rapporter.

Till toppen  Tillbaka  


Årsredovisning

Programmet ger dig Årsredovisningsmallar som uppdateras löpande med avseende på förändringar i lagar, allmänna råd och rekommendationer. Eftersom mallarna är länkade mot sambandet och övrig information i programmet via s k dynamiska länkar är årsredovisningen till största delen klar när du öppnar den. Alla ändringar i Hogia Bokslut slår med automatik igenom i årsredovisningen och du slipper göra jobbiga och tidsödande exporter. Du kan även anpassa årsredovisningen efter egna önskemål.

Till toppen  Tillbaka  


Årsredovisning K2

I programmet finns också möjlighet att upprätta årsredovisning enligt BFN:s regler för Årsredovisning i mindre aktiebolag, BFNAR 2008:1 (K2). Du väljer K2 när du kommer till arbetet med årsredovisningen i programmet och det finns sedan en särskild årsredovisningsmall för detta, som följer de fastställda uppställningsformerna för förvaltningsberättelsen samt för resultat- och balansräkningarna.

Till toppen  Tillbaka  


Inventarieregister

I Hogia Bokslut ingår ett Inventarieregister som är väl integrerat och förser bokslutsspecifikationerna med alla uppgifter.

Till toppen  Tillbaka  


Import/export

Funktionen Import/export av företag gör det lätt att utbyta bokslut mellan olika användare via e-post. Ett företag kan t ex förbereda bokslutet genom att upprätta specifikationer som sedan skickas vidare till redovisningsbyrån som gör klart bokslutet och färdigställer årsredovisningen.

Till toppen  Tillbaka