Total personalkostnad i procent av omsättning = personalkostnad/total omsättning.

Detta är ett nyckeltal som anger ett företags nivå på framför allt löner och förmåner till de anställda. Det är viktigt att veta att nyckeltalet påverkas av företagets definition av personalkostnader. Naturligtvis påverkas nyckeltalet även av nivån på de sociala avgifterna.

Om du vill förändra ditt företags löneprocent bör du först analysera vilka typer av personalkostnader ditt företag har och hur stor andel av totala personalkostnader de utgör. Därefter kan du se om det finns någon typ av personalkostnad som det är enklare att förändra än andra. Du bör även analysera om/hur personalkostnaderna varierar för olika anställda. En jämförelse med liknande företag är också klokt att göra. Därefter kan ni fatta beslut om ev. åtgärder.  

 

Exempel: Ett bolag har under en period totala personalkostnader för 400 kkr och en total omsättning på 1.000 kkr vilket ger en löneprocent på 40 %.   

   

..........................................

Ekonomi-info

Se även www.ekonomi-info.nu för mer generella ekonomiska nyckeltal.

..........................................