KundoKundtorget|

Allmänna villkor Hogia Small Office

Läs igenom nedanstående allmänna villkor före installation av det exemplar av datorprogramvara som ni förvärvat (fortsättningsvis benämnd ”Programvaran”).

Genom att ni vid installation av Programvaran kryssar i rutan accepterar Ni villkoren.

Om Ni inte accepterar dessa allmänna villkor skall Programvaran omgående returneras till Hogia Small Office AB (”Hogia”) inom 30 dagar från inköpsdatum. Ni ska returnera programvaran till den av Hogias återförsäljare där Ni förvärvat Ert exemplar av Programvaran. När Programvaran returnerats får Ni tillbaka de pengar Ni betalt för Ert exemplar av Programvaran. Vänligen uppvisa kvitto.

Installerar Ni endast Programvaran som tidsbegränsad demoversion får Programvaran användas utan att Ni förbinder Er att följa detta abonnemangsavtal.

Villkor:

1         Avtalets omfattning

1.1   Dessa allmänna villkor avser nyttjanderätt av Hogia Small Office Program- och Serviceabonnemang (fortsättningsvis benämnt ”PSA”). För PSA behövlig programvara åtföljs av för PSA nödvändig dokumentation i form av Starthandbok, information om PSA, elektronisk manual, samt licensnyckel (detta underlag kallas fortsättningsvis för ”Dokumentationen”).

1.2   Avtalet gäller endast för den Programvara som framgår av den faktura som Hogia tillställer Er. Avtalet gäller endast under förutsättning att Ni inom den tid som anges på fakturan betalar avgiften för PSA.

1.3   Tilläggstjänster regleras inte av dessa allmänna villkor utan bestäms särskilt i det enskilda fallet. Ni ombeds kontakta Hogia för det fall Ni önskar information om vad som är en tilläggstjänst och villkoren för att få nyttja sådan tjänst.

2         Upplåtelse

2.1   Genom att acceptera dessa villkor enligt ovan tecknar Ni PSA. Ni ges då nyttjanderätt att i enlighet med nedanstående villkor använda ett exemplar av till PSA hörande Programvara. Ni äger endast rätt att använda Programvaran om abonnemangsavgiften erlagts.

2.2   Ert exemplar av Programvaran får endast användas på en dator. Ni skall senast i samband med att Ni installerar Programvaran registrera Er som abonnent på PSA hos Hogia. Om Ni inte gör detta får Ni inte nyttja PSA eller Programvaran. Ni är skyldigt att så snart är möjligt meddela Hogia alla förändringar av registrerade uppgifter (inkl. ändrad e-postadress) via kundtorget under mina uppgifter  www.kundtorg.hogia.se

3         Upphovsrätt m.m.

3.1   Ägande- och upphovsrätt till Programvaran och till Dokumentationen tillkommer Hogia. Abonnemanget av PSA innebär inte att någon upphovsrätt överförs till Er.

3.2   Ni får inte överlåta, upplåta, hyra ut, låna ut, sälja eller på annat sätt avyttra Ert exemplar av Programvaran eller på något sätt låta annan förfoga över Programvaran eller Dokumentationen i strid med villkoren i detta avtal.

3.3   Ni får inte kopiera, modifiera, sprida eller på annat sätt överföra eller använda Programvaran eller Dokumentationen på andra villkor än de som anges i dessa allmänna villkor. Ni får inte heller låta annan kopiera, modifiera, sprida eller på annat sätt överföra eller använda Programvaran eller Dokumentationen.

3.4   Ni får inte utöver vad som sägs i lag själv eller genom annan undersöka, dekompilera, förändra eller på annat sätt utnyttja Programvarans kod. För säkerhets- eller arkivändamål får dock Programvaran kopieras i ett exemplar.

3.5   Ni får inte avlägsna eller förändra märkningen om Hogias upphovsrätt till Programvaran. Detsamma gäller för märkning på Dokumentationen.

3.6   Det är Er skyldighet att förvara samtliga förvärvade exemplar av Programvaran och Dokumentationen på ett betryggande sätt så att de inte sprids till utomstående.

3.7   Om Ni i strid mot 3.4 ovan framställt eller spridit kopior av Programvaran eller Dokumentationen är Ni skyldigt att betala avgift för PSA för varje kopia. Dessutom medför sådant handlande en skyldighet att ersätta Hogia för den skada som handlandet medfört. Obehörigen framställda kopior skall, om möjligt, återlämnas till Hogia eller alternativt förstöras.

3.8   Om inte annat avtalats ansvarar Ni för installationen av Programvaran. Installation och driftsättning kan utföras av Hogia Small Office och regleras i separat avtal.

4         Tjänster

4.1   Internetaccess hos Kunden är en förutsättning för Hogias tillhandahållande av Serviceabonnemanget. Hogia äger rätt till ersättning från Kunden för de extra kostnader och den tidsåtgången som tillhandahållande av support utan tillgång till Internet innebär för Hogia.

Support förutsätter vidare att Kunden eller Kundens kontaktpersoner har genomgått en grundutbildning eller redan har kunskap för det aktuella systemet/programmet. Hogia äger rätt att neka Kunden support alternativt debitera Kunden för nedlagd tid om Kunden inte har nödvändig kunskapsnivå.

Serviceabonnemangets användarstöd avser en dedikerad kontaktperson hos kundföretaget, en s.k superuser. Hogia förbehåller sig rätten att neka support i bemannad support annat än till avtalade kontaktpersoner.

Kunder som tillhandahåller uppgifter för fjärrinloggning ansvarar för det egna kundföretagets säkerhetsrutiner. Fullständig backup skall säkerställas innan Kunden tar kontakt med Hogia för användarstöd.

I de fall Kunden önskar att Hogia skall fjärruppkoppla för att utföra tjänst ansvarar kunden för de licenskostnader för nödvändig programvara för fjärruppkoppling.

4.1.1          I PSA ingår följande tjänster:

 • Uppdateringar
  Uppdateringar av programvaran ska laddas ner från kundtorget, inloggning via www.kundtorget.hogia.se  under  nerladdningar
 • Telefonsupport
  (Ingår inte i abonnemang PSA – webb, Bokföring Light och Fakturering Light.)
 • Supportguider på kundtorget  www.kundtorget.hogia.se

4.1.2          I PSA ingår ej:

 • Utbilda användarna i information som finns i produktens dokumentation, hjälptexter, arbetsgångar, på Hogias hemsida eller kundtorg
 • Du kan köpa till någon av våra Start & Go utbildningar för att få mer ut av ditt program, gå till kundtorget för mer information,  www.kundtorg.hogia.se
 • Avhjälpa fel som uppstått på grund av åtgärder utförda av annan än personal från Hogia Small Office t ex ovarsam hantering eller felaktig användning.
 • Avhjälpa fel som orsakats av en extern produkt som kopplats till en Hogia Small Office produkt.
 • Avhjälpa fel som uppkommit av orsaker utanför Hogia Small Office kontroll såsom t ex strömavbrott, fel i operativsystem, fel i hårdvara, fel i drivrutiner, fel orsakade av virus, trojanska program, makron eller fel i periferienhet.
 • Avhjälpa fel som orsakats av att aktuell säkerhetskopia saknas.
 • Produktsupport i de fall data hämtats från eller lämnats till produktens databas på ett sätt som inte godkänts av Hogia Small Office. Produktsupport kan i dessa fall ges mot gällande timersättning.
 • Fri produktsupport upphör om produkten används på andra datorer, andra operativsystem eller med andra komponenter än vad som angivits i systemkraven för aktuell produkt och version. Begränsningen gäller endast produktsupport. Rätten till uppdateringar enligt detta avtal kvarstår.
 • Nätverksrelaterade och operativsystems relaterade frågor ingår ej i supportavtalet.
 • Bokföringstekniska frågor ingår ej i supportavtalet
 • Löneadministrativa frågor ingår ej i supportavtalet.
 • Avtalstolkningar ingår ej i supportavtalet.

4.2   Kundens åtagande

För att Hogia Small Office skall kunna ge service är kunden skyldig att;

 • Utse en kontaktperson. Kontaktpersonen ska vid kontakt med Hogia Small Office kunna uppge sitt kundnummer och på förfrågan även produktens serienummer/licensnyckel,
 • Följa de instruktioner som finns i produktens dokumentation och de instruktioner som Hogia Small Office har givit.
 • Säkerhetskopiera regelbundet enligt vedertagna principer samt säkerhetskopiera före varje serviceinsats från Hogia Small Office.
 • Installera den senaste versionen av produkten för att undvika och avhjälpa eventuella fel.
 • Kontrollera och förhindra att dator, operativsystem, program och datafiler innehåller s k virus, trojanska hästar  etc samt upprätthålla ett fullgott virusskydd e.d.
 • Förse Hogia Small Office med aktuella företagsuppgifter såsom postadress, telefonnummer, organisations- eller personnummer, kontaktperson och aktuell e-postadress.
 • Följa villkoren i avtalet. I de fall Hogia Small Office begär in en säkerhetskopia för åtgärd svarar kunden själv för leverans till Hogia Small Office och Hogia Small Office svarar för leverans tillbaka till kunden. Om det blir nödvändigt med servicebesök hos kunden, och parterna är överens om detta, debiteras kunden kostnader för arbetstid, restid, resekostnader, traktamenten mm enligt vid tillfället gällande taxor.

4.3   Hogia förbehåller sig rätten att förändra innehållet i PSA samt systemkrav och produktspecifikationer för framtida versioner av Programvaran. Hogia kommer att meddela eventuella förändringar VIA www.kundtorg.hogia.se. På hemsidan finns även en utförlig och uppdaterad beskrivning av de tjänster som ingår www.hogia.se/smalloffice

5         Avtalsperiod och avgifter

5.1   Avgiften för PSA betalas årsvis i förskott. Moms tillkommer på angivna priser.

5.2   PSA gäller ett år från dag för registrering enligt 2.2 ovan och abonnemanget förlängs därefter automatiskt med ett år i taget om det inte sägs upp senast tre månader före aktuell abonnemangsperiods utgång. Information om aktuell abonnemangsperiod anges på kundtorget under mina serviceabonnemang   www.kundtorg.hogia.se

5.3   Ni har vid tecknandet av PSA betalat avgift för PSA för en period om ett år räknat från dagen för Er registrering. Avgift för förlängt PSA skall betalas senast den 15:e i den månad då det innevarande abonnemanget löper ut. Hogia fakturerar avgifterna till den adress Ni uppgett vid registrering enligt 2.2 ovan. Ni befrias inte ifrån betalningsskyldighet om Ni flyttat utan att anmäla adressändringen till Hogia.

5.4   Hogia har rätt att justera priset för PSA för kommande abonnemangsperioder.

6         Garanti

6.1   Om Programvaran nyttjas i enlighet med föreskrifter lämnade av Hogia och i av Hogia föreskriven driftsmiljö garanterar Hogia att Programvaran har de funktioner som beskrivs i Dokumentation och att det datamedium Programvaran levererats på är fritt från material- och fabrikationsfel under en tid av ett år efter registrering enligt 2.2 ovan, samt under ett år från gjord uppdatering av Programvaran. Detta gäller under förutsättning att giltigt PSA då finns. Hogia garanterar dock inte att Programvaran är helt fri från fel.

6.2   Hogia åtar sig att utföra rättningar av avvikelser som har väsentlig betydelse för Programvarans funktion samt väsentliga fel i Programvaran som Ni uppmärksammar under den tid som föreskrivs i 6.1 ovan. Denna skyldighet för Hogia gäller endast för den senaste versionen av Programvaran. Hogia får efter eget val byta ut Ert exemplar av Programvaran mot nytt sådant. Avhjälpande skall ske inom skälig tid efter reklamation enligt 6.3 nedan.

6.3   Er reklamation avseende avvikelse eller fel enligt 6.2 ovan skall, för att kunna åberopas av Er, göras skriftligen och omgående efter upptäckt. Hogias garantiåtagande förutsätter att Ni på egen bekostnad översänder nödvändigt material så att felet eller avvikelsen i enlighet med Er reklamation kan utvärderas och rättas till av Hogia.

6.4   Hogia har därutöver inte något ansvar för PSA, Dokumentationen, tillkommande tjänster eller för Programvarans funktion eller kvalitet. Era rättigheter är fullständigt reglerade genom dessa allmänna villkor. Hogia är sålunda inte under några omständigheter skyldigt att betala någon ersättning till Er i anledning av detta avtal utöver vad som anförts ovan.

6.5   Hogia har för övrigt inget ansvar för skada, varken för direkt eller indirekt sådan, som åsamkas Er till följd av Ert abonnemang av PSA. Detta gäller vare sig skadan utgörs av utebliven inkomst eller uppkommen kostnad, t ex förlust av eller påverkan på data, egendom eller skada orsakad av anlitad konsult eller ersättningsskyldighet gentemot tredje man.

7         Sekretess

7.1   Varken Ni eller Hogia får lämna ut uppgifter som är skyddade enligt lagen om företagshemligheter till tredje man utom när det krävs för att kunna utföra förpliktelserna enligt detta avtal. Sekretess gäller inte heller om andra parten godkänt lämnandet av uppgifter. Vardera part förbinder sig att informera sina anställda så att sekretessen respekteras.

8         Uppsägning

8.1   Om Ni väsentligen åsidosätter Era skyldigheter enligt dessa allmänna villkor eller om Ni är i dröjsmål med betalning av avgift för PSA med mer än trettio dagar från dag för betalning enligt 5.3 ovan, har Hogia rätt att säga upp Ert abonnemang av PSA till omedelbart upphörande. Nyttjanderätten upphävs och programmet stängs för vidare nyregistrering. Vid sådan uppsägning återbetalas inte betald avgift för PSA. Vid dröjsmål med betalning av avgift för PSA har Hogia rätt att debitera Er lagstadgad dröjsmålsränta.

8.2   Ni har rätt att när som helst under löpande abonnemangsperiod säga upp abonnemanget av PSA till upphörande, dock senast tre månader innan abonnemangsperiodens utgång. Om Ni önskar avsluta Ert abonnemang skall detta ske via kundtorget under mina serviceabonnemang www.kundtorg.hogia.se
Ni har vid sådan uppsägning inte rätt att få tillbaka någon del av betald avgift för PSA. Om uppsägningen sker för sent i förhållande till vad som sägs i 5.2 ovan är Ni skyldigt att betala avgift för förlängd abonnemangsperiod.

8.3   Om abonnemanget sägs upp, oavsett anledning, eller om PSA-avgift ej erlagts kommer programmet att stängas för nyregistrering. All tidigare inlagd information kommer fortsatt finnas tillgänglig inklusive rapportfunktionen.

9         Tvist

9.1   Tvist rörande tolkning och/eller tillämpning av dessa allmänna villkor skall vid varje tillfälle avgöras av allmän domstol med Uddevalla tingsrätt som första instans.

 

Inga produkter i varukorgen
Du har inte lagt några produkter i varukorgen än
Till kassan

Vill du bli uppringd?

Lämna ditt nummer så ringer vi upp under kontorstid!

Namn*:

Telefon*:

Fyll i följande tecken*:
captcha

Jag vill bli kontaktad angående demo av Kassa!

Fyll i dina uppgifter nedan så hjälper vi dig att installera en demoversion. Vi bokar gärna in en tid för demo via webbvisning om du föredrar detta.

Namn*:

Telefon*:

Fyll i följande tecken*:
captcha

Vi använder cookies

En cookie är en liten datafil med text som sparas i din webbläsare. Svensk lag kräver att vi informerar om vilka cookies som används samt deras syfte.

Hogia Small Office använder cookies för att kunna ge dig som besökare av vår webbplats bättre service: för att spara statistik, för att kunna följa hur besökare navigerar och på sätt bli mer relevanta. Cookies bidrar också till intressebaserad reklam – att mer relevanta annonser exponeras för dig beroende på innehållet på de webbsidor du besökt.

Det finns två typer av cookies. Permanenta cookies sparar en fil under en längre tid på din dator. De används på vår webbplats för statistik och analys. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. De används under den tid du är aktiv på webbplatsen, t.ex i köpdialogen för att kunna backa utan att behöva fylla i alla uppgifter på nytt varje gång. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Vill du stänga av användningen av cookies gör du det i inställningarna för din webbläsare. Mer information om cookies hittar du på MinaCookies.se.