Skatteändringar i budgetpropositionen för 2022

Publicerad: 2021-10-21

Förstärkt skattereduktion för lön och arbetslöshetskassa. Förändring i beräkningen av förmånsvärde för miljöanpassade bilar. Det är några av förändringarna i regeringens budgetförslag för 2022 som överlämnades till riksdagen den 20 september. Hogias skattespecialist, Elisabeth Salfjord, berättar mer om skatteförändringarna och vad de kan innebära.

Skattereduktioner, både förstärkta och nya

Skattereduktionen för förvärvsinkomster såsom lön, pension och socialförsäkringsförmåner förstärks och uppgår som huvudregel till 2 820 kronor per person och år. För personer som har en fastställd förvärvsinkomst mellan 65 000 kronor och 265 000 kronor ska skattereduktionen i stället uppgå till 1,41 % av skillnaden mellan den fastställda förvärvsinkomsten och 65 000 kronor.

– Redan i budgetpropositionen för 2021 uttalades att skattesänkningen skulle växa under de kommande åren och i och med pandemin behöver hushållens ekonomi fortsätta att förstärkas, berättar Elisabeth.

Skattereduktionen för personer med sjuk- och aktivitetsersättning förstärks för att ta bort skillnaden i beskattning av sådan ersättning och av arbetsinkomster.

Skattereduktionen för sjuk- och aktivitetsersättning infördes 2018 med syftet att i ett första steg minska skillnaden i beskattning. Förslaget innebär en skattesänkning på i genomsnitt ca 10 000 kronor per år.

En skattereduktion för arbetslöshetskassa föreslås. Skattelättnaden ska ges genom en skattereduktion med 25 % av den avgift som betalats under året. Syftet med förslaget är att uppmuntra till att ansluta sig till a-kassan och att fler ska försäkra sig mot de ekonomiska följderna av arbetslöshet. Föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Möjlighet till avbetalningsplan för tillfälliga anstånd med skatteinbetalningar

Förslaget träder i kraft före månadsskiftet mars/april 2022. Vid motsvarande tid förväntas ett stort antal tillfälliga anstånd upphöra. För att underlätta för företagen föreslås en möjlighet till avbetalningsplan för dessa anstånd.

Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar

Förslag att dagens nedsättning ersätts med en fast schablonmässig nedsättning som utgår från bilens miljöteknik. Förslaget träder i kraft den 1 juli 2022 och ska gälla för bilar som blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen från och med ikraftträdandet.

Vid beräkningen av värdet av bilförmån sätts idag nybilspriset för en miljöbil ned till en nivå som motsvarar nybilspriset för närmast jämförbara bil utan miljöteknik.

I takt med att miljöanpassade bilmodeller ökar, ökar även den administrativa bördan för både Skatteverket och generalagenterna för bilar. Dessutom innebär det även en osäkerhet, för arbetsgivare och arbetstagare, att i förhand beräkna förmånsvärdet för nya miljöbilar. Det är bakgrunden till varför en förenkling föreslås.

Vill du hålla dig uppdaterad om skatteändringar som kan påverka dig i ditt yrke? Läs mer och anmäl dig till Hogias Kompetensdagar Lön/HR

Nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar förstärks tillfälligt

Den pågående tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgifter för personer som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 23 år förstärks under juni, juli och augusti 2022. Förstärkningen av nedsättningen innebär att under den här perioden betalas bara ålderspensionsavgiften på 10,21 %.

Många av de branscher där unga arbetar har drabbats hårt av de restriktioner och beteendeförändringar som spridningen av covid-19 har gett upphov till och därför föreslås dessa lättnader.

Skattefri uthyrning av personliga tillgångar upp till 20 000 kronor

Därmed minskar behovet av att köpa nytt och naturens resurser utnyttjas bättre.

Skattelättnad för cykelförmån

Förslaget innebär en skattelättnad om arbetsgivaren tillhandahåller cyklar till sina anställda för privat bruk. Syftet är att öka cykelpendlingen. Skattefriheten av förmånen uppgår till högst 3 000 kronor per beskattningsår.

Förenklade regler om tjänsteställe och skattefri ersättning vid tillfälliga anställningar och uppdrag

Bedömningen av var en arbetstagare eller uppdragstagare har sitt tjänsteställe har betydelse för hur kostnadsersättning ska beskattas och redovisas. Bestämmelserna tillämpas i dag på olika sätt vid olika anställningsformer och vid olika långa anställningar och uppdrag på annan ort.

Det kommande förslaget innebär förenklade regler i två situationer. Ena situationen gäller att tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort i vissa fall bör jämställas med tjänsteresor när det gäller möjligheten att göra avdrag för ökade levnadskostnader. Den andra situationen gäller att den som är tillfälligt anställd hos en statlig myndighet, region, kommun eller ett kommunalförbund för att delta i en insats vid en specifik händelse i form av olycka, kris, krig, krigsfara eller annan liknande situation i Sverige, anses ha tjänstestället i bostaden.

Avdragsrätten för underskott från tidigare år begränsas

En särskild begränsningsregel införs där möjligheten att utnyttja tidigare års underskott efter en ägarförändring upphör om underskotten, med hänsyn till omständigheterna, kan antas ha utgjort det övervägande skälet till att ägarförändringen har skett. Enligt gällande regler inträder en beloppsspärr vid ägarförändringar i underskottsföretag och förslaget åtgärdar en brist i lagstiftningen. Förslaget träder i kraft den 1 maj 2022 och tillämpas från den 11 juni 2021.

Omsättningsgräns för befrielse från mervärdesskatt höjs från 30 000 kronor till 80 000 kronor

Syftet med förslaget är att underlätta den administrativa arbetsbördan för företag med liten omsättning. Föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Mervärdesskatten för vissa reparationer sänks ytterligare

Mervärdesskatten på reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne sänks från 12 % till 6 %. Förslaget träder i kraft den 1 juli 2022.


När beslut fattades om budgetpropositionen för 2022 så var det som bekant inte regeringens budget som röstades igenom. Istället sa riksdagen ja till M, SD och KD:s gemensamma förslag. Det är ett beslut som har fattats kring ramarna för utgifter och inkomster och beslut om detaljer inom respektive område kommer senare. Några av regeringens förslag är riksdagen överens om och vi återkommer med mer info när läget klarnar.

 

Läs mer om budgetpropositionen på finansdepartementets hemsida

KUNSKAP & INSPIRATION
Skattereduktion för inventarier

Elisabeth Salfjord, Skattespecialist på Hogia, berättar mer om vad det nya beslutet om skattereduktion innebär.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
A-Ö-listan på friskvårdsaktiviteter tas bort

Pia Blank Thörnroos på Skatteverket berättar att informationen kring friskvård ska förtydligas.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Hur påverkar bolags- och expansionsfondsskatt företag?

Elisabeth Salfjord, skattespecialist på Hogia, berättar om regelförändringar kring skatter påverkar företag 2021.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Utökat rutavdrag och skattereduktion för grön teknik.

1 januari 2021 utökas rutavdraget med fyra nya tjänster och privatpersoner kan få skattereduktion för grön teknik.

Läs mer
Skatt
Skatteberäkning, analys och deklaration

Hogia Skatt - effektivt stöd för skatteberäkning

Läs mer