Visselblåsningspolicy

Hogias visselblåsningspolicy syftar till att underlätta för våra anställda och parter som handlar med företaget att rapportera misstänkta oegentligheter i företagets arbete. Vi vill informera dig om hur du på ett säkert sätt kan skapa och skicka in en visselblåsarrapport och veta vem du ska kontakta. Policyn beskriver vidare hur Hogia säkerställer skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, inklusive EU-direktivet (2019/1937) om skydd av personer som rapporterar brott mot unionsrätten (EU:s visselblåsardirektiv). Slutligen beskriver policyn också vilka rättigheter du har och hur du kan utöva dem.

Vem kan visselblåsa?

Du som visselblåsare kan vara anställd eller en person som har egenföretagarstatus, aktieägare, tillhöra företagets administrations-, lednings- eller tillsynsorgan eller en volontär. Du som visselblåsare kan också vara vilken person som helst som arbetar under överinseende och ledning av entreprenörer, underleverantörer och leverantörer till Hogia.

Observera att du fortfarande kan vara en visselblåsare även om det arbetsbaserade förhållandet har upphört, samt om det ännu inte har börjat.

Det är alltid möjligt att rapportera en visselblåsning anonymt. Detta påverkar inte dina rättigheter och ditt skydd enligt visselblåsarlagen. En fullständig anonymitet kan dock göra det svårare för Hogia att undersöka problemet eller vidta de åtgärder vi skulle vilja vidta.

Vem är ansvarig för visselblåsarrapporten?

Hogia är ansvarig för att hantera visselblåsarrapporten. Därmed har Hogia ett ansvar att skydda visselblåsaren, vilket inkluderar att inte avslöja identiteten för någon, såvida du inte uttryckligen godkänner detta eller att det finns en skyldighet att avslöja identiteten enligt lag. Mottagare av visselblåsarrapporten är leverantören av visselblåsarsystemet, Interaktiv Säkerhet, och därefter ärendehanterare på Hogia.

Ärendehanterare har en skyldighet att opartiskt och objektivt utreda visselblåsarärendet inom angiven tidsperiod samt säkerställa att visselblåsningen inte leder till konsekvenser för visselblåsaren. Ärendehanterare är HR-chef, Säkerhetschef samt Bolagsjurist. Bedöms en ärendehanterare vara jävig exkluderas denne från ärendet.

Vad kan rapporteras i en visselblåsarapport?

För att lämna en visselblåsarrapport förväntas rimliga skäl att tro att det rör sig om felaktiga eller faktiska överträdelser av tillämpliga regler eller förordningar i förhållande till Hogia.

Det bör endast rapporteras information och personuppgifter som är relevanta för hanteringen av visselblåsarrapporten. Personliga arbetsrelaterade klagomål, till exempel konflikter mellan dig och andra anställda eller ett beslut som rör din anställning eller engagemang, skall inte rapporteras i en visselblåsarrapport. Detta bör istället tas upp med ansvarig chef, bolagschef eller HR Business Partner.

I visselblåsarlagen anger man särskilt vikten av att rapportera på följande områden:

 • Offentlig upphandling
 • Finansiella tjänster, produkter och marknader samt förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism
 • Produktsäkerhet och efterlevnad
 • Transportsäkerhet
 • Miljöskydd
 • Strålskydd och kärnsäkerhet
 • Livsmedels- och fodersäkerhet, djurs hälsa och välfärd
 • Folkhälsa
 • Konsumentskydd
 • Skydd av integritet och personuppgifter

 

Var kan du lämna en visselblåsarrapport?

Det är möjligt att lämna in en visselblåsarrapport skriftligt eller muntligt, eller båda delar.
Skriftlig rapportering är möjlig via det externa visselblåsarsystemet, hanterat av Interaktiv Säkerhet via länk Whistleblowing report start | Whistlelink

Muntlig rapportering är möjlig via telefonsamtal till Interaktiv Säkerhet, mer information återfinns i systemet, eller genom ett fysiskt möte med Interaktiv Säkerhet eller med Hogias ärendehanterare.
Mottagandet av visselblåsarrapporten bekräftas till dig som visselblåsare inom sju dagar efter rapportering.

Kommunikation kring visselblåsningen hanteras via systemet, där Hogia vid behov kan komma att be om ytterligare information kring rapporten. Senast tre månader från bekräftelsen att rapporten mottagits kommer du att få feedback via systemet.

Om intern rapportering enligt ovan inte är lämplig är det möjligt att lämna en visselblåsarrapport externt till behöriga myndigheter och i relevanta fall till institutioner, organ, kontor eller byråer för EU via extern rapportering, se mer i listan nedan.

Personuppgifter

Vårt mål är att alltid skydda de personuppgifter vi behandlar. Detta innebär att vi alltid åtar oss att skydda din integritet och att följa gällande personuppgiftslagstiftning, inklusive men inte begränsat till, General Data Protection Regulation (GDPR).
När du lämnar en visselblåsarrapport kommer vi att behandla personuppgifterna i den för att uppfylla våra juridiska skyldigheter enligt bland annat Visselblåsarlagen. Vänligen se mer information om hur personuppgifter i en visselblåsarrapport behandlas i Interaktiv Säkerhets sekretesspolicy här: https://www.whistlelink.com/privacy-notice/

Vilka är dina rättigheter?

Hogia ansvarar för att genomföra och upprätthålla nödvändiga och rimliga åtgärder för att förbjuda alla former av repressalier mot dig för att du lämnat in en visselblåsarrapport, inklusive hot om och försök till hämndaktioner.

Som ytterligare exempel innebär förbud mot repressalier på grund av att en visselblåsarrapport lämnats, till exempel förbud mot:

 • Avstängning, permittering, avskedande eller motsvarande åtgärder
 • Degradering eller utebliven befordran
 • Överföring av arbetsuppgifter, byte av arbetsplats, minskning av lön, förändring av arbetstid
 • Avbrytande av utbildning
 • En negativ prestationsbedömning eller anställningshänvisning
 • Ålägga eller administrera disciplinära åtgärder, tillrättavisning eller andra påföljder, inklusive ett ekonomiskt straff
 • Tvång, hot, trakasserier eller utstötning
 • Diskriminering, ofördelaktig eller orättvis behandling
 • Underlåtenhet att omvandla ett tillfälligt anställningsavtal till en tillsvidareanställning, där du hade berättigade förväntningar på att du skulle erbjudas tillsvidareanställning
 • Underlåtenhet att förnya eller för tidigt säga upp ett tillfälligt anställningsavtal
 • Skada, inklusive ditt rykte, särskilt i sociala medier, eller ekonomisk förlust, inklusive förlust av företag och inkomstbortfall
 • Svartlista på grundval av en sektor eller ett branschövergripande informellt eller formellt avtal, som kan innebära att du inte i framtiden kommer att få anställning inom en sådan sektor eller bransch
 • Tidig uppsägning eller hävning av ett kontrakt för varor eller tjänster
 • Upphävande av en licens eller ett tillstånd
 • Psykiatriska eller medicinska remisser

 

Extern rapportering - Hur registrerar jag en anmälan externt till behörig myndighet?

Förutom informationen i visselblåsarpolicyn tillhandahåller behöriga myndigheter omfattande och oberoende information och råd om förfaranden och åtgärder som finns tillgängliga, samt om skydd mot repressalier och vilka rättigheter du har. Du kan även göra en anmälan till behörig myndighet som ansvarar för området som din anmälan rör. Nedan myndigheter har i samband med att nya visselblåsarlagen trätt i kraft upprättat externa visselblåsarkanaler dit man kan vända sig med sina misstankar. Mer information finns på respektive myndighets hemsida.

Dessa myndigheter är: Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Ekobrottsmyndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Folkhälsomyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten, Inspektionen för strategiska produkter, Inspektionen för vård och omsorg, Kemikalieinspektionen, Konsumentverket, Konkurrensverket, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Länsstyrelserna, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket, Post- och telestyrelsen, Regeringskansliet, Revisorsinspektionen, Skatteverket, Skogsstyrelsen, Spelinspektionen, Statens energimyndighet, Statens jordbruksverk, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Strålsäkerhetsmyndigheten och Transportstyrelsen.