Prisbasbeloppet 2023 = + 4200 kr

Publicerad: 2022-11-23

Innehåll

En effekt av hög inflation är att även prisbasbeloppet höjs markant, eftersom beloppet beräknas med hjälp av konsumentprisindex (KPI). För 2023 är beloppet 52 500 kr vilket är en höjning på 4 200 kr jämfört med året innan. Det är inte helt ovanligt att effekterna av höjningen används för att vinna poäng i den politiska debatten och det är därför bra att ha vetskap om att dessa konsekvenser alltså inte beror på politiska beslut. Med denna information i ryggen, vad har prisbeloppshöjningen egentligen för påverkan?

Baserat på KPI från juni året innan räknar Statistiska Centralbyrån om prisbasbeloppet varje år för att spegla det aktuella penningvärdet. Det beräknade beloppet fastställs av regeringen och är sedan det som används för att bestämma till exempel förmånsvärdet för tjänstebilar och garantinivån för sjukersättning. Med den höga inflationsnivå vi har nu är det också rimligt att basbeloppet höjs kraftigt för mer rättvisa avgifter, skatter och förmåner. Att prisbasbeloppet för 2023 höjs med 8,7 procent grundar sig i att inflationen i juni 2022 var 8,7 procent enligt KPI. Samtliga konsekvenser av prisbeloppshöjningen syftar till att spegla det verkliga värdet, det grundar sig alltså inte i några politiska beslut.

 

– Även skiktgränsen för statlig skatt skjuts uppåt varför de med hög inkomst kommer att få en skattelättnad.

Ökningen av prisbasbeloppet är den största ökning som gjorts på nästan 40 år och kommer göra stor skillnad för en stor mängd människor. Höjningen av prisbasbeloppet innebär att ersättningarna inom socialförsäkringssystemet höjs, men den höga inflationen höjer också gränsen för bland annat vad som klassificeras som en lyxbil samt vid vilken inkomst man ska betala statlig inkomstskatt.

– Även skiktgränsen för statlig skatt skjuts uppåt varför de med hög inkomst kommer att få en skattelättnad, inte till följd av politiska beslut utan som en konsekvens av det allmänna prisläget där prisbasbeloppet ökat, vilket gör att delar i våra socialförsäkringssystem också går upp, förklarar Hogias HR-expert Erik Douglasson.
 

Ett urval av de effekter som prisbasbeloppshöjningen ger upphov till:

 

Rätt till högre ersättning vid tjänsteresor

Under 2023 höjs det högsta skattefria traktamentsbeloppet från 240 kr till 260 kr per dag. För att arbetsgivaren ska kunna betala ut skattefritt traktamente krävs att destinationen för tjänsteresan är minst 50 km bort och att övernattning ingår. Om resan påbörjas efter kl 12 eller avslutas innan kl 19 räknas den dagen som en halvdag och ger rätt till ett halvt belopp, dvs 130 kr.

Studenter får mer pengar att röra sig med

Det nya basbeloppet kan göra stor skillnad för många studenter 2023. För de som tar ut både bidrag och lån kommer CSN betala ut 12 000 kr för fyra veckors studier, vilket är en höjning med 1000 kr jämfört med året innan. Även fribeloppet och studiestartsstödet höjs.

Högre skatt för förmånsbilar

Hur mycket en person ska betala i skatt för att använda en tjänstebil för privat bruk beror på bilens förmånsvärde som i sin tur beräknas med hjälp av basbeloppet. Höjningen kommer också påverka vad som klassificeras som en lyxbil, då gränsen för detta är 7,5 basbelopp vilket nästkommande år innebär nästan 400 000 kr.

Ökad ekonomisk hjälp till personer med nedsatt arbetsförmåga

I samband med att prisbasbeloppet höjs, så höjs garantinivån för sjuk- och aktivitetsersättning med ca 900 kr per månad. För personer äldre än 30 år höjs den maximala garantiersättningen från 11 190 kr till 12 162 kr per månad. Den maximala inkomstrelaterade sjukersättningen höjs till 21 230 kr/månad.

Ersättningen för mamma- och pappaledighet höjs

Eftersom det årliga lönetaket för föräldrapenning är 10 prisbasbelopp så höjs taket nu från 40 250 kr/månad till 43 750 kr/månad. Den allmänna föräldraförsäkringen betalar ut ersättning som motsvarar knappt 80 procent av inkomsten upp till detta lönetak.

NYHETSBREV HR/LÖN
HR-info – insikter, inspiration och tips

Din kunskapskälla som ger dig insikt, inspiration och tips inom HR, lön, ledarskap, personal och hälsa.

Läs mer
Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig à jour med Hogias nyhetsbrev – kompetens direkt till din mejl!