Nu träder Foras månatliga rapportering i kraft

Publicerad: 2023-12-14

Från och med den 1 januari 2024 förändras rapporteringsrutinerna för företag som hanterar pensionspremier via Fora. Förändringen innebär att lönerapportering, fakturering och överföring av pensionspremie till arbetares pensionsbolag kommer ske månatligen, istället för årligen. Beslutet kommer från en överenskommelse mellan Svenskt Näringsliv och LO, med syfte att gynna både arbetare och arbetsgivare.

Det har gått drygt ett halvår sedan vi på Hogia informerade om beslutet att förändra Fora-rapporteringen, och nu är det bara dagar kvar innan beslutet träder i kraft. 

Med den månatliga rapporteringen kommer arbetarnas och tjänstemännens pensionspremier hanteras mer likvärdigt, och det ökar också möjligheten till avkastning under året. För arbetsgivaren betyder detta en bättre insikt i den verkliga månadskostnaden och en mer enhetlig, månatlig rutin för rapporteringen, förklarar Hogias HR-expert Erik Douglasson. 

Senast den 31 januari ska årssummorna för 2023 vara inrapporterade, vilket blir den allra sista årsrapporten för arbetarna. Alla löner som avser 2024 ska rapporteras månadsvis. Möjligheten att rapportera utbetalda löner för januari ges först i februari.

Effekter för arbetsgivaren

Övergången från års- till månadshantering är ett omfattande arbete, där förändringen den 1 januari bara representerar det första steget. I kommande steg inkluderas även månadsrapportering och fakturering av försäkringar för tjänstemän som tecknas via Fora.

För arbetsgivare med både arbetare och tjänstemän innebär första steget av förändring följande:

  • Månatlig rapportering av arbetare, årlig rapportering av tjänstemannalöner
  • Ny uppmärkning av alla arbetare, fortsatt rapportering av grupplönesummor 
    för tjänstemän
  • Olika fakturor för olika typer av anställda, med två olika betalningsmottagare

Förändringen innebär alltså inte bara att rapporteringens tidsintervall förändras, utan också att alla arbetare måste identifieras med en specifik kod som tillhandahålls av Fora. Tidsplanen för detta varierar, men för flertalet företag sker tilldelningen av koden i februari.

 

Hogias HR-expert Erik Douglasson

Erik Douglasson, Hogias HR-expert.

Pågående arbete

Under 2023 har Fora fokuserat på det inledande steget av förändringen, och det aktiva arbetet fortsätter in i nästkommande år. Den tekniska lösningen är en hantering som inte är komplett, utan som kommer förbättras successivt framöver.

Det har varit en mycket utmanande resa för alla leverantörer av lönesystem, som behövt utveckla sina system parallellt med att Fora arbetar med sin lösning, fortsätter Erik Douglasson. 

Den första lösningen kommer att vara grundläggande och saknar vissa funktioner, såsom stöd för att skicka lönefiler via API eller hantera flera företag i samma fil. Hogia kommer att stödja de funktioner som Fora har klara från sin sida.

Frågor på detta?

Eftersom Foras tidplan är väldigt snäv är vårt fokus som leverantörer av lönesystem att säkerställa att allt tekniskt i programmen fungerar. För frågor angående Foras lösningar eller koder, vänligen kontakta Fora direkt med hjälp av uppgifterna nedan.

Mer information finns på fora.se.
Foras information om övergången till månadsrapportering
Foras frågor och svar om månadsrapportering
Foras kundservice

Läs mer: Besök Srf Lönsam FAQ-sida, FAQ Förberedelser inför förändring i Foras rapportering.

Om du är intresserad av att förstå hur den nya rapporteringen påverkar dig och ditt arbete, är du varmt välkommen till Hogia Institutets Kompetensdag Lön & HR. På plats finns Foras affärsarkitekt Johan Holmqvist som tillsammans med Hogias Erik Douglasson och Sara Janson ger sina insikter på ämnet.

HOGIAS KOMPETENSDAGAR LÖN & HR

NYHETSBREV HR/LÖN
HR-info – insikter, inspiration och tips

Din kunskapskälla som ger dig insikt, inspiration och tips inom HR, lön, ledarskap, personal och hälsa.

Läs mer
LÖN/HR
Lösningar för lön och HR som effektiviserar din vardag
Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig à jour med Hogias nyhetsbrev – kompetens direkt till din mejl!