Tidomat

Genom filöverföring av person- och anställningsdata från HogiaLön Plus till TIDOMAT Portal elimineras dubbelarbete och administrationen minskas. Från TIDOMAT Portal kan sedan löneberedningsuppgifter hämtas till HogiaLön Plus.

Import av data till HogiaLön Plus sker per automatik när löneprogrammet startas, men med full kontroll via dialogrutor.

Från HogiaLön Plus kan semestersaldon och tidbanker/ackumulatorer föras över till TIDOMAT Portal för att visas samlat för medarbetaren tillsammans med övriga uppgifter. Överföring av data via filer schemaläggs och sker per automatik i bakgrunden. 

Läs mer om Tidomat