Ulf Bjersing
2016-06-21

Kollektivtrafiken behöver ett gemensamt språk

Konferensen Nordic Public Transport samlade de nordiska städernas kollektivtrafikorganisationer i Helsingfors nyligen för att bland annat diskutera hur kollektivtrafiken kan bli bättre på att leverera tjänster i rätt tid. Ulf Bjersing på Hogia Public Transport Systems var en av talarna och menade att användningen av standarder och öppen data måste öka om vi ska kunna leverera en attraktiv kollektivtrafik i framtiden:

Dagens resenärer vill ha tillgång till reseinformation i realtid, för att snabbt och lätt kunna planera sin färdväg från A till B, oavsett trafikstörningar eller ändringar. De här önskemålen måste tillgodoses om kollektivtrafiken ska vara ett attraktivt färdmedel i framtiden och ha en chans att konkurrera med bilen.

Trafiksystemen blir allt mer komplexa med många leverantörer inblandade. Det sker också en allt snabbare teknikutveckling som möjliggör nya kreativa lösningar i kontaktytan mot resenären. Samtidigt som nyckelkomponenter, som tekniska styrsystem, har en lång livslängd och inte kan förändras med kort varsel så går utvecklingen inom andra områden snabbt mot en allt mer decentraliserad värld, där fler parter får ansvar för att bidra med olika slags data.

Hur tillgodoser vi då resenärernas önskemål om samstämmig reseinformation levererad i realtid när trafiksystemen blir allt större och mer komplexa?

Det finns redan i dag gemensamma språk i form av standarder baserade på öppen arkitektur som alla aktörer borde arbeta med. Det skulle förenkla för både beställare av kollektivtrafik och operatörer och därigenom också sänka kostnader. Ett förenklat informationsutbyte mellan olika system och operatörer skulle göra det möjligt att leverera koordinerad reseinformation till resenärerna oavsett vilken operatör de väljer att resa med. System med öppen arkitektur kan lätt bytas ut och integreras med befintliga system vilket skulle motverka inlåsningseffekten av äldre tekniska lösningar.

Kraven på mobilitet i samhället ökar och för att kollektivtrafiken ska vara ett hållbart och realistiskt sätt att förflytta sig på i framtiden behöver vi leverantörer möjliggöra att teknikutvecklingen kan ske lika snabbt inom kollektivtrafiken som i samhället i övrigt. På Hogia såg vi tidigt behovet av att använda öppna gränssnitt och öppen arkitektur och har tagit en aktiv roll i utvecklingen av nordiska och europeiska standarder. Alla aktörer behöver använda gemensamma språk så att kollektivtrafikbranschen enkelt kan applicera ny teknik i den takt som resenärerna kräver.

Ulf Bjersing, chefsarkitekt på Hogia Public Transport Systems