Beläggningsgrad

Antal belagda hotellrum / antal disponibla hotellrum.

Beläggningsgraden anger hur många rum du hyrt ut i förhållande till antalet disponibla rum för en period.

Nyckeltalet anger hur beläggningen på hotell sett ut för perioden.    

Exempel beläggningsgrad

Exempel: Ett bolag har under en period 500 st belagda hotellrum. Under samma period har bolaget 1000 st disponibla hotellrum. Beläggningsgraden blir antalet belagda rum / antalet disponibla rum = 50%.

Vill du veta mer?

Hogia erbjuder branschanpassade affärssystem för hotell- och restaurangbranschen.

Hör av dig till oss på telefon 0303-663 50 eller skicka ett mejl till hotell@hogia.se

Läs också

Kunskap & inspiration
Nyckeltal för hotell och restauranger

För att din verksamhet ska nå ekonomisk framgång krävs mer än god mat, bra service och fina viner.

Läs mer
Bransch
Hotell & Restaurang

Affärssystem för verksamheter inom besöksnäringen

Hotell- & restaurangssystem
Kunskap & inspiration
Räkna ut råvarukostnaden

Råvarukostnad i procent av omsättningen = råvarukostnad/omsättning (i %)

Läs mer