Granskning av risken för penningtvätt enklare med analysprogrammet

Niclas har träffat Christer Asplund, revisor och partner på redovisnings- och revisionsbyrån Crowe Horwath Tönnerviks, som hittar mer än en fördel med en effektiv revisionsprocess.

Reglerna kring kontroll av penningtvätt har utökats de senaste åren, vilket också ställer högre krav på oss redovisnings- och revisionsbyråer. 

– Tidigt såg vi ett behov av att på ett så effektivt sätt som möjligt säkerställa att våra kunder efterlever reglerna i penningtvättsregelverket, berättar Christer Asplund.

– Som kund till Hogia fick vi möjlighet att vara med som bollplank i utvecklingen av en ny granskningsfunktion som hanterar regelverket direkt i analysprogrammet Hogia Transaktionsanalys. 

Niclas Bellman som är Kommersiell Produktägare på Hogia Redovisning & Revision berättar att den nya funktionen som nu är färdigutvecklad genomsöker den finansiella informationen i SIE-filer och identifierar riskfyllda transaktioner.

Granskningsförfrågan i analysprogrammet hjälper oss i vårt arbete att granska risken för penningtvätt, berättar Christer.

Transaktionsanalys i det dagliga arbetet

Crowe Horwath Tönnerviks är en platt organisation med drygt 40 anställda. Redovisningskonsulten som upprättar bokslutet är ofta samma person som även utför den löpande redovisningen. Christer menar att redovisningskonsulten på detta sätt får en djupare förståelse för företagets verksamhet. Det är också en stor fördel i de fall som byrån utför kombiuppdrag, uppdrag där både redovisningen och revisionen sköts av byrån.

– På kombiuppdrag används Hogia Transaktionsanalys av så väl redovisningskonsulten som revisorn. De rapporter som upprättas av redovisningskonsulten kan efter granskning av revisorn användas som underlag för revisionen. Samspelet ger revisorn utrymme att fokusera på trendanalyser och andra revisionsbevis i syftet att förbättra revisionens kvalitet och skapa mer kundnytta. 

Skapar kundvärde

Christer exemplifierar detta när han berättar om en ny kund där han tack vare en effektiv revisionsprocess kunde fördjupa sig i kundens momshantering och med hjälp av Hogia Transaktionsanalys upptäckte ingående moms som bolaget kunde yrka avdrag för, ett avdrag som uppgick till tre gånger revisionsarvodet.

– Med hjälp av moderna arbetssätt kan vi på Crowe Horwath Tönnerviks ge våra kunder värdefulla insikter. I stället för att manuellt utföra stora mängder stickprovskontroller som skapar liten kundnytta kan vi med Hogia Transaktionsanalys Proffs analysera flöden och på detta sätt hitta transaktioner som avviker från vår förväntan. Ett typexempel på detta är hur värderingen och existensen av kundfordringar kan säkerställas med hjälp av funktionen som benämns som inbetalningsuppföljning i programmet.

– Tack vare moderna arbetsverktyg kan upprättandet av bokslut och revision idag ske effektivt så att mer fokus kan läggas på moment som skapar värde för våra kunder, avslutar Christer.

Vill du veta mer om den nya granskningsfunktionen och hur du kan effektivisera din revisionsprocess?
Kontakta oss på Hogia Redovisning & Revision, telefon 0303-667 80 eller skicka ett mejl till redovisning@hogia.se

Kunskap & Inspiration
Rådgivning för revisionsbranschen

Tillgång till data skapar nya möjligheter för revisionsbyråer.

Läs mer
Transaktionsanalys
Analys, uppföljning och kontroll

Effektiva lösningar för företag och redovisningsbyråer inom analys, avstämning och granskning

Läs mer
Revision
Hogia Audit - effektiv revision

Hogia Audit – säkerställer att din revision följer kraven från ISA, ISQM och FAR

Läs mer
Bransch
Redovisnings- och revisionsbyrå

Helhetslösningar som effektiviserar för både dig och dina kunder! 

Läs mer