Förenklingar och modernisering på gång

Publicerad: 2022-02-17

Nu är remissrundan för regeringens utredning om modernisering av bokföringslagen och förenklingar för mikroföretag avslutad. Srf konsulterna är en av de tyngre remissinstanserna och Lali Fjellström, Auktoriserad Redovisningskonsult och Branschansvarig redovisning, berättar vilka förändringar som de gärna ser.

Srf konsulternas remissvar som nyligen överlämnats till regeringen kommer inte som någon nyhet då två av deras egna experter deltagit i utredningen. Det är också därför som Srf konsulterna har haft stora möjligheter att påverka utredningen. Lali berättar att de ändå har valt att formulera sig skarpt i flera frågor för att verkligen driva på att det sker förenklingar för mikroföretag och moderniseringar av bokföringslagen. 

Läs också: Moderniseringen av bokföringslagen på paus?

Kasta pappersdokument

Srf konsulterna har också drivit frågan om digitala kvitton och Lali berättar att utredningen ställer sig positiv till att man nu kan kasta ett papperskvitto direkt om det skannats in på rätt sätt. 

– Detta är den största skillnaden som flera kommer att märka av och det kommer att förenkla administration och hantering för många företag, då det även blir möjligt att skanna in pappersdokument retroaktivt och sen kasta dem, säger Lali.
En annan förändring som de skulle vilja se är att det skapas en möjlighet att arkivera räkenskapsinformation även utan det geografiska kravet, det vill säga att räkenskapsinformation ska lagras i Sverige. Det geografiska kravet förhindrar företag, som inte söker dispens, att lagra sin information i molntjänster om servrarna finns utomlands. 

– Det finns också flera andra viktiga områden där det finns behov av att se över reglerna men tiden för utredningen blev dessvärre så kort att man inte hade möjlighet att ta fram förslag. En mer genomgripande översyn av bokföringslagen menar Lali hade varit önskvärd. 

Ny utredning

Srf konsulterna har även påtalat större förenklingar, som till exempel översyn av gränsen för revisionsplikten. 

– Vi tycker också att det är anmärkningsvärt att ändrade gränsvärden för frivillig revision och reglerna för kapitalbrist inte utmynnade i konkreta förslag i utredningen. Vi har tydligt markerat att det är anmärkningsvärt att regeringen tillsatt en ny utredning med motsatt inriktning avseende frågan om revisionsplikt innan alla remissinstansernas svar ens hunnit in.

Regeringens nya utredning tillsattes i december 2021 och ska bland annat undersöka för- och nackdelar med undantag av revisionsplikten för små bolag och möjligheten att återinföra revisionsplikt för dessa bolag. Syftet är att motverka att aktiebolag och andra företag används för att begå brott och oegentligheter. 

Srf konsulterna skriver i sitt remissvar till utredningen av modernisering av bokföringslagen och förenklingar för mikroföretag att eftersom avsikten är att öka tillväxt och konkurrenskraft för den stora andel av näringslivet som utgörs av mikroföretag, framstår det som häpnadsväckande att parallellt ge direktiv att utreda ett återinförande av revisionsplikten som står i direkt motsats till ambitionen att förenkla. Och att det också framstår som direkt felaktigt att remissinstansernas svar i förenklingsutredningen inte inväntas och analyseras innan en ny utredning får direktiv som står i direkt motsats till slutsatserna i denna utredning.

När träder lagändringarna i kraft?

Jonas Belfrage, rättssakkunnig på Justitiedepartementet, berättar att utredningen nu kommer att beredas av Justitiedepartementet och utmynna i en lagrådsremiss som Regeringskansliet bearbetar till en proposition för riksdagen att fatta beslut om. 

– Jag kan inte lämna besked om när i tid den beräknas vara klar men det kommer inte att ske någon lagändring i juli 2022 som tidigare har angetts, säger Jonas Belfrage.

 
Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig à jour med Hogias nyhetsbrev – kompetens direkt till din mejl!

Bokslut
Stöd för hela bokslutsprocessen

Bokslut och årsredovisning för företag och byråer. Inventarieregister och koncernredovisning.

Läs mer
Revision
Hogia Audit - effektiv revision

Hogia Audit – säkerställer att din revision följer kraven från ISA, ISQM och FAR

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Har du en säker signeringsprocess?

Martin Thulin på Hogia berättar om arbetet med att se till att signeringstjänster alltid uppfyller lagkraven.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Snart kan papperskvitton vara historia

Louise Westberg, expert på digitala fakturaflöden, berättar hur det nya förslaget förenklar för företag.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Betalning med bankgiro fasas ut

Ulrika Niklasson, Hogias expert inom betalområdet, berättar mer om bankernas största förändring på över 50 år

Läs mer