Tänk på detta inför bokslut

Publicerad: 2022-02-07

Alla företag i Sverige behöver upprätta ett bokslut efter varje avslutat räkenskapsår. Här ger vi dig en checklista med några viktiga saker att tänka på inför bokslutet.

Alla aktiebolag ska upprätta ett årsbokslut som ska skickas in till Bolagsverket. Årsbokslutet består huvudsakligen av två dokument – en resultatrapport och en balansrapport. För enskilda firmor som omsätter mindre än tre miljoner kronor räcker det med ett förenklat årsbokslut. Det ska sparas tillsammans med årsbokföringen och verifikat

Checklista för bokslut

1. Ordning på underlag 

Enligt Bokföringslagen måste alla affärshändelser som sker i en verksamhet bokföras så att de kan presenteras i en registerordning (grundbokföring), det vill säga i den ordning posterna har registrerats och en systematisk ordning (huvudbokföring). Alltså måste verksamhetens kontoutdrag, fakturor, kvitton och annan räkenskapsinformation vara i ordning och kontinuerligt ha förts in i ditt ekonomisystem eller sparats i fysisk form. Bokföringslagen säger också att det ska vara möjligt att kontrollera fullständigheten i bokföringsposterna och överblicka verksamhetens förlopp, ställning och resultat.

2. Stäm av balansräkningen

Vid bokslutet ska saldot i bokföringen vara samma som på ditt bankkonto och ditt skattekonto. Stäm av saldot och balansräkningens poster löpande för att regelbundet försäkra dig om att allt är rätt redovisat.

3. Inventering av varulager och kontroll av inventarier/anläggningstillgångar

Enligt Bokföringslagen ska ditt varulager inventeras minst en gång om året för att bokföras i balansräkningen på balansdagen/bokslutsdagen. Ditt varulager ska, efter avdrag för eventuell inkurans, värderas till det lägsta anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Följer ditt företag K2-regelverket får varulagret tas upp till 97 procent av lagertillgångarnas sammanlagda anskaffningsvärde, förutsatt att det värdet inte är högre än den värdering som du gjort kring anskaffnings- och nettoförsäljningsvärdet. 

Kontrollera att ditt anläggningsregister stämmer med din bokföring. Gå igenom de eventuella inköp, försäljningar och utrangeringar av inventarier som du har gjort under året. Kontrollera också årets avskrivningar.

En inventarie är ett större inköp som ska användas över lång tid i din verksamhet. Den kostnadsförs genom årliga avskrivningar och sammanställs i ditt anläggningsregister.

Tänk på att en inventarie som kostar mindre än ett halvt prisbasbelopp och/eller antas ha en ekonomisk livslängd på högst tre år, får kostnadsföras som en förbrukningsinventarie, vilket kan minska din vinstskatt. Omvänt är det alltså möjligt att inte kostnadsföra en inventarie direkt för att minska kostnaden per år genom årliga avskrivningar och på så sätt öka ditt resultat.

4. Kontrollera periodiseringar

Se över att du har periodiserat kostnader och/eller intäkter som har tagits upp under året men som helt eller delvis hänför sig till ett annat räkenskapsår. Detta kan få stor påverkan på resultatet.

Om företaget följer K2-regelverket kan den så kallade femtusenkronorsregeln tillämpas, vilket innebär att inkomster och utgifter som var för sig understiger 5 000 kronor inte behöver periodiseras. Även återkommande utgifter, som inte är en personalutgift, behöver inte periodiseras under förutsättning att:

  • utgiften kan antas variera högst 20 procent mellan åren, och
  • varje räkenskapsår belastas med en årskostnad.

Undantaget från periodiseringsprincipen gäller varje utgift var för sig, vilket betyder att du som företag kan välja att exempelvis tillämpa undantaget på lokalhyra men inte för företagsförsäkringspremien.

Kom ihåg att om du väljer att tillämpa lättnadsreglerna måste du även ha med dig och bedöma att den totala effekten av tillämpningen inte bidrar till att avvikelsen blir väsentlig. Alltså förenklingsreglerna är något ett företag FÅR tillämpa, men inte till den grad att skillnaden mot att inte använda förenklingarna blir för betydande.

 

 

Söker din organisation nya verktyg för att spara tid och resurser vid bokslutsarbetet? Vill du veta hur du kan effektivisera ditt bokslutsarbete och arbeta mer digitalt med hjälp av en digital bokslutspärm? Vi visar dig hela flödet från bokföring till bokslut, årsredovisning och deklaration. Läs mer och anmäl dig till något av våra kostnadsfria webbinarium

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig à jour med Hogias nyhetsbrev – kompetens direkt till din mejl!

Bokslut
Stöd för hela bokslutsprocessen

Bokslut och årsredovisning för företag och byråer. Inventarieregister och koncernredovisning.

Läs mer
Hogia Signit
Säker digital signering - tryggt och effektivt
KUNSKAP & INSPIRATION
Aktiebolag kan nu lämna in Inkomstdeklaration 2 digitalt.

Elisabeth Salfjord, skattespecialist på Hogia berättar mer om förutsättningarna och hur du ska gå tillväga.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Har du en säker signeringsprocess?

Martin Thulin på Hogia berättar om arbetet med att se till att signeringstjänster alltid uppfyller lagkraven.

Läs mer