ABC-kalkyl

För att förklara begreppet ABC-kalkyl på ett enkelt sätt så är en ABC-kalkyl en variant av självkostnadskalkyl. Begreppet är ett nyare synsätt när det gäller kostnadsaspekter än den mer traditionella självkostnadskalkyleringen. ABC-kalkylering är en förkortning av det amerikanska begreppet Activity Based Costing. I en ABC- kalkyl antas aktiviteter förbruka resurser och produkter förbrukar i sin tur aktiviteter.

Syftet med ABC-kalkylering

Syftet med ABC-kalkylering är dels att redovisa de indirekta kostnaderna som aktiviteter i stället för kostnadsställen, dels att identifiera kostnadsdrivarna för varje aktivitet och därmed uppnå en mer korrekt och rättvis kostnadsfördelning än vad som kan uppnås med mer traditionella metoder för kostnadsfördelning. I en ABC-kalkyl utgår man från att det är aktiviteterna som står för förbrukningen så att varje minskning av en aktivitet även innebär en minskning av resursförbrukningen. Alla kostnader ska kunna hänföras till en aktivitet, men jämfört med vanliga självkostnadskalkyler är kalkylriktningen omvänd - man börjar med slutprodukten och ser efter vilka aktiviteter som behövs för att framställa den.

Skillnad mellan ABC-kalkyl och traditionell kostnadskalkyl

Traditionella kostnadskalkylering bygger på att bestämma en kostnadsbärare och identifiera dess direkta kostnader. Sedan samlas omkostnader på kostnadsställen, och de läggs på med en given procentsats på de direkta kostnaderna, så kallad påläggskalkylering. En ABC-kalkyl bygger istället på att lokalisera vilka aktiviteter som skapar kostnader åt en kostnadsdrivare. En sådan kalkyl brukar kallas för processinriktad, det vill säga att den följer de händelser som kostnadsdrivaren orsakar. En ABC-kalkyl bygger på tre premisser:

  • Organisationens mål är att producera tjänster eller varor 
  • Det som produceras har egenskaper vilka ger upphov till aktiviteter 
  • Dessa aktiviteter fordrar ekonomiska resurser och kostar i sin tur pengar.


I samband med produktion är det inte säkert att produkten är kostnadsdrivare för alla aktiviteter, på det sätt som är vanligt för kostnadsbärare inom traditionell kalkylering. För att ge ett exempel kan en kundorder koppla aktiviteter direkt till ordern, likaväl som till de sålda produkterna. Det bidrar till att det kan vara svårt att avgöra vilken kostnadsdrivare som orsakar en viss aktivitet. Att göra en ABC-kalkyl är främst ett sätt att fördela omkostnader.

På engelska: Activity Based Costing

 
KUNSKAP & INSPIRATION
Avkastning på eget kapital, vi visar dig exempel.

Avkastning på eget kapital, nettoresultat, justerat eget kapital, vi förklarar begreppen.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Räkna ut avkastning på sysselsatt kapital, vi visar hur.

Vi visar hur du ska räkna ut avkastningen på sysselsatt kapital.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Bokföra försäljning av invetarier, vi berättar hur.

Vi berättar mer om vad du ska tänka på när det gäller bokföring av försäljning av inventarie.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Se här hur du bokför utdelning till aktieägare.

Har ni betalt utdelning till aktieägarna? Läs här hur ni gör bokföringen.

Läs mer