Karensdagen slopas tillfälligt på grund av corona

Publicerad 2020-03-11 | Uppdaterad 2020-03-16

Med anledning av coronaviruset presenterades 11/3 ett förslag till extra ändringsbudget.

Regeringen och berörda myndigheter följer det pågående virusutbrottet mycket noga och är redo att snabbt vidta åtgärder för att stärka bekämpningen av virusutbrottet men också dess följder. Att myndigheter och smittskydd har alla verktyg de behöver är inte bara avgörande för att bekämpa smittan utan också centralt för att minimera smittans samhällsekonomiska kostnader. Regeringen kommer bland annat att ta bort karensavdraget (tidigare kallad karensdagen) en och en halv månad från och med den 11/3. Karensavdraget kommer under den perioden att finansieras av staten. Åtgärden innebär att den anställde i efterhand får söka ersättning för den första dagen i sjukfallet från staten. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan. Arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt. Även egenföretagare kommer att kompenseras för en karensdag. Den närmare innebörden av förslaget i sin helhet kommer att framgå av den extra ändringsbudget som regeringen kommer att besluta om i närtid.

Förslaget till extra ändringsbudget innehåller förslag som omfattar fyra olika områden.

1. Kommuner och regioner ska kompenseras för extraordinära kostnader
Genom den extra ändringsbudgeten skapas nu en möjlighet för staten att i efterhand kompensera kommuner och regioner för extraordinära åtgärder och merkostnader inom hälso- och sjukvården kopplade till coronaviruset. Det kan till exempel handla om högre kostnader för personal, högre kostnader för att säkra bemanningen av 1177 Vårdguiden, laboratorieanalyser, extra materielåtgång och smittspårning med mera.

2. Berörda statliga myndigheter ska stärkas
Folkhälsomyndigheten får ett tillskott på 41 miljoner kronor för främst personalkostnader. Socialstyrelsen får ett tillskott på 20 miljoner kronor för främst personalkostnader, utbildningsinsatser och materiel. Läkemedelsverket får ett tillskott på 5 miljoner kronor för sitt arbete att tillsammans med regionerna säkerställa läkemedelsförsörjningen i Sverige. Tillskotten motsvarar myndigheternas egna bedömningar av vad de behöver i nuläget. Socialstyrelsens låneram tredubblas från 100 till 300 miljoner kronor för att de ska kunna köpa in bland annat skyddsutrustning och provtagningsutrustning.

3. Ekonomiskt stöd till enskilda
Karensavdraget slopas genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet och anslaget för smittbärarpenning höjs. Åtgärderna bedöms kunna minska smittspridningen och därmed belastningen på vården. 

4. Åtgärder vidtas för att understödja företag som drabbas ekonomiskt 
Förslaget om korttidsarbete, som syftar till att undvika uppsägningar och ge företagen möjlighet att snabbt komma igång igen när läget vänder, tidigareläggs och föreslås träda i kraft redan den 1 maj 2020. Möjlighet för företag att få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt upp till ett år kommer också att föreslås, med inriktningen att anståndet ska gälla arbetsgivaravgifter och preliminärskatter för högst två månader.

Osäkerheten i det nuvarande läget är stor och läget kan snabbt komma att förändras. Utöver vad som presenteras här har det också undersökts ett stort antal ytterligare åtgärder som snabbt ska kunna vidtas om behov uppstår. Regeringen för dialog med riksdagen så att åtgärder som kräver riksdagsbeslut ska kunna beslutas så snart som möjligt.

Den 16 mars kom också förslag från regeringen gällande sjuklön

Staten föreslås tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14.

 

Källa: Regeringen

 

Vi säkrar upp för fortsatt service till våra kunder.
Råd, stöd och information till våra kunder med anledning av coronakrisen.

Här samlar vi löpande relevant information för våra kunder.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Kan karensavdraget påverka sjukfrånvaro/sjuknärvaro?

Vi berättar om hur du kan förhindra sjuknärvaro och sjukfrånvaro.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Digitala verktyg i tiden – välj rätt för din organisation

Det senaste är kanske inte alltid det bästa. Hur väljer man rätt digitala verktyg till sin organisation?

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Karensavdrag i praktiken

Den nya karensregeln och räkneexempel för karensavdrag

Läs mer