Vilka regler gäller vid anställningens avslut?

Tillsvidareanställning, provanställning, tidsbegränsad anställning, konsult eller giggare, vilka regler gäller när anställningen avslutas?

Enligt LAS, lagen om anställningsskydd, finns det två olika anställningsformer, tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. Men hur en anställningsform ska definieras kan vara svårt att veta för både arbetstagare och arbetsgivare.  

När ett företag anställer någon ska det enligt LAS finnas ett skriftligt avtal mellan arbetsgivaren och den anställde senast en månad efter anställningen påbörjats. Anställningsavtalet bör alltid innehålla yrkestitel, anställningsform, anställningstid, uppsägningstid, lön, semester och eventuella förmåner. Finns det kollektivavtal på arbetsplatsen ska det stå vilket kollektivavtal som gäller. Om arbetsgivaren saknar kollektivavtal bör det också finnas uppgifter om tjänstepension, försäkringar, övertids- och restidsersättning samt sjuklön i avtalet. 

Om någon ska sägas upp från en anställning bör uppsägning alltid ske skriftligen både från arbetsgivaren och den anställde och nedan kan du läsa mer om vilka uppsägningsregler som gäller för de olika anställningsformerna. 

Tillsvidareanställning 

Vid en tillsvidareanställning kan uppsägningstiden variera. Om arbetsgivaren har kollektivavtal så gäller uppsägningstiden som anges i kollektivavtalet. Vanligtvis är uppsägningstiden mellan 1 – 3 månader när en anställd säger upp sig själv. Arbetsgivaren och den anställde kan komma överens om annan uppsägningstid i anställningsavtalet men uppsägningstiden från arbetsgivarens sida får inte vara kortare än den som anges i kollektivavtalet. 

Om arbetsgivaren inte har kollektivavtal och om uppsägningstiden inte heller är överenskommen i anställningsavtalet så gäller en månads uppsägningstid enligt LAS, oavsett längden på anställningen.  

Tidsbegränsad anställning 

Enligt LAS kan man upprätta en tidsbegränsad anställning för allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsarbete. Oftast anges ingen uppsägningstid i en tidsbegränsad anställning då den löper ut när tiden för anställningen upphör. Exempel på sådana anställningar kan vara säsongsarbete, projektarbete, giggarbete (frilansarbete), vikariat, eller feriearbete.  

I anställningsavtal för tidsbegränsade anställningar kan det anges att anställningen gäller tillsvidare, dock längst till och med ett visst datum. Anställningen är då egentligen en tillsvidareanställning men med ett angett slutdatum. Då är anställningen uppsägningsbar. Det kan också anges att den anställde vikarierar för någon till och med ett angett slutdatum. Denna form av visstidsanställning/vikariat upphör utan uppsägningstid när personen som den anställde vikarierar för kommer tillbaka. Om arbetsgivaren har kollektivavtal så gäller kollektivavtalets regler för tidsbegränsade anställningar och inte LAS.  

Provanställning 

En provanställning kan användas när en anställning efter prövotiden planeras övergå i en tillsvidareanställning. En provanställning får vara i högst sex månader och den kan avbrytas när som helst under prövotiden utan att något särskilt skäl behöver anges. 

Om det finns kollektivavtal så är det vanligast att både arbetsgivaren och den anställde har en uppsägningstid om en månad under pågående provanställning. Om arbetsgivaren saknar kollektivavtal gäller LAS. Då ska arbetsgivaren lämna besked om uppsägning till den anställde minst två veckor i förväg.  

Läs mer om regler kring olika anställningsformer i lagen om anställningsskydd, LAS 

 
KUNSKAP & INSPIRATION
Nu kan det gå snabbt att skriva arbetsgivarintyg

Unik koppling till lönesystemet ger dig möjlighet att göra arbetsgivarintyg med bara ett knapptryck.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Hur blir man en bra ledare?

Kristofer Wåhlander, en av Sveriges främsta dirigenter, inspirerar till hur man blir en bra ledare.

Läs mer
Kunskap & Inspiration
Personalomsättning