Kontoplan BAS

En kontoplan är en förteckning över alla konton en verksamhet använder för att bokföra. Kontoplan BAS är en standardiserad sådan och innehåller väldigt många konton för att du ska ha möjlighet att välja och göra en så detaljerad bokföring som möjligt. Det underlättar och förenklar ditt arbete och ger en tydlig bild av företagets alla affärshändelser.

Det finns ingen lag på hur en kontoplan ska se ut eller vilka konton den ska innehålla. BAS är en bra utgångspunkt som underlättar användning och läsning av kontoplaner. Kontoplanen uppdateras årligen för att passa så många företag och verksamheter som möjligt samt för att hänga med i bokföringslagens uppdateringar.

BAS‑kontoplanen är uppbyggd utefter de kontoklasser som visar huvudgrupperingarna i balans- och resultaträkningen. Kontoklassen visar om kontot är ett tillgångs-, skuld-, intäkts- eller kostnadskonto:

  • Kontoklass 0 för icke finansiell information (0001–0999)
  • Kontoklass 1 för tillgångar (1000–1999)
  • Kontoklass 2 för eget kapital och skulder (2000–2999)
  • Kontoklass 3 för intäkter (3000–3999)
  • Kontoklass 4 för material- och varukostnader (4000–4999)
  • Kontoklass 5 och 6 för övriga kostnader (5000–6999)
  • Kontoklass 7 för personalkostnader (7000–7999)
  • Kontoklass 8 för finansiella intäkter och kostnader (8000–8999)
  • Kontoklass 9 för intern redovisning (9000–9999)

På engelska: chart of accounts

Kunskap & inspiration

Hogia OpenBusiness Ekonomi
Molnbaserat, användarvänligt och automatiserat
KUNSKAP & INSPIRATION
ABC-kalkyl, vi förklarar syftet och begreppet.

Vi förklarar begreppet ABC-kalkyl och skillnaden från en vanlig kostnadskalkyl.

Läs mer