Så ska skattefusk, skatteflykt och skatteundandragande bekämpas

EU-direktivet DAC 6, innebär en skyldighet för medlemsstaterna att införa regler om informationsskyldighet avseende vissa gränsöverskridande arrangemang på skatteområdet. För inhemska arrangemang finns dock ingen skyldighet att införa lagstiftning.

Regeringen tillsatte en utredning om informationsskyldighet för skatterådgivare år 2017. Utredningstiden förlängdes till den 31 december 2018. Utredningens uppdrag var att se över möjligheterna att införa en skyldighet för bland annat skatterådgivare att informera Skatteverket om skatteupplägg. Syftet med informationsskyldigheten är att bekämpa skatteflykt, skattefusk och skatteundandragande.
 
Den 15 januari 2019 lämnades slutligen utredningen om informationsskyldighet för skatterådgivare över sitt betänkande till regeringen. Förslaget gick på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter, bland andra FAR och SRF konsulterna har haft invändningar i sina remissvar. Remissvaren finns att ta del av på regeringens hemsida.

Det nya EU-direktivet DAC 6, kommer att börja gälla den 1 juli 2020 och beslut om lagen kommer att fattas nu i december 

I förslaget kan man bland annat läsa,

”Informationsskyldigheten innebär en tung administrativ börda för uppgiftslämnarna. Utredningen anser dock att intresset av att Skatteverket får uppgifter om skatteuppläggen väger tyngre än kostnaderna. Utredningen föreslår också åtgärder i syfte att begränsa uppgiftslämnandet om rent inhemska arrangemang till sådana uppgifter som är av verkligt intresse för Skatteverket.”

Vilka arrangemang är rapporteringspliktiga?
För att ett arrangemang ska vara rapporteringspliktigt krävs att det uppvisar åtminstone ett av ett antal så kallade kännetecken, som indikerar att det kan finnas en risk för skatteundandragande. Kännetecknen hänför sig till följande: 

  • Omvandling av inkomst
  • Användning av ett förvärvat företags underskott
  • Standardiserade arrangemang
  • Konfidentialitetsvillkor
  • Ersättning kopplad till skatteförmånen
  • Cirkulära transaktioner
  • Gränsöverskridande betalningar m.m.
  • Påverkan på rapporteringsskyldigheten vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
  • Internprissättning
KUNSKAP & INSPIRATION
Kontrolluppgifter blir AGI, vi berättar skillnaden.

Från och med 1 januari 2019 redovisas AGI, du kan nu se vad din arbetsgivare redovisar.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Ändrad bedömning om sekretess, läs mer här.

Skatteverket har ändrat bedömningen om sekretess i skattekontot, vi berättar vad som gäller nu.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
PSD2 är ett EU-direktiv för att göra elektroniska betalningar mer säkra och effektiva.

Vi förklarar PSD2 och vad det innebär för dig och din verksamhet.

Läs mer