Påverkas du av skatteförslagen i budgetpropositionen 2021?

Publicerad 2020-10-15

I budgetpropositionen för 2021 finns förslag från regeringen med syfte att stötta företag, uppmuntra till nya investeringar, öka sysselsättningen och sänka skatter för privatpersoner och pensionärer. Vissa av förslagen är delvis en följd av den så kallade gröna skatteväxlingen, det vill säga att höjda miljöskatter växlas mot sänkt skatt på jobb och företagande. Vår Skattespecialist, Sigrid Badman Krahé redogör för några av förslagen inom skatteområdet

Tillfällig skattereduktion för investeringar

Regeringen anser att det behövs åtgärder för att ge företag incitament att öka och tidigarelägga sina investeringar och föreslår därför en tillfällig skattereduktion vid nya investeringar. Förslaget är riktat mot fysiska och juridiska personer som redovisar inkomst av näringsverksamhet och som investerar i inventarier avsedda för stadigvarande bruk och som enbart får skrivas av genom årliga värdeminskningsavdrag, såsom maskiner och andra materiella inventarier. 

Skattereduktionen ska omfatta inventarier anskaffade under 2021 och med krav på viss innehavstid. Reduktionen föreslås vara 3,9 procent av anskaffningsvärdet och möjlighet ska finnas att spara eventuellt outnyttjat utrymme till kommande år. Förslaget gäller från 1 januari 2022.

– Detta är inte ett stöd för svaga företag utan gynnar framför allt de redan välmående företagen, menar Sigrid. Förslaget kan säkert fylla en funktion för att ge företag ett incitament att nyinvestera samt att fortsätta med planerade investeringar som kanske lagts på is nu under osäkra tider.

 

Sigrid Badman Krahé Skattespecialist på Hogia 

Sigrid Badman Krahé, Skattespecialist på Hogia

 

Utvidgat växa-stöd

Regeringen anser att nedsättningen av arbetsgivaravgifter för den först anställde i ett företag, det så kallade växa-stödet, ska utvidgas tillfälligt. Det gäller företag som inte har någon anställd och som anställer en eller två personer samt företag med en anställd som anställer ytterligare en person. Förslaget gäller anställningar under perioden 1 juli 2021 till 31 december 2022 och på ersättningar upp till 25 000 kr per månad.

Utvidgat rutavdrag och höjt tak för husavdrag

Rutavdraget utvidgas med nya tjänster, såsom tvätt vid tvättinrättning, och avdragstaket höjs från 50 000 kr till 75 000 kr. Därmed uppgår det sammanlagda taket för rot- och rutavdrag till 75 000 kr per person och år, varav rotavdrag får uppgå till högst 50 000 kr.

– Jag anser att det är bra att regeringen ser över och utökar avdragsmöjligheten för fler tjänster som gynnar hushållen, säger Sigrid. Det kommer troligen att bidra till ökad tillväxt för dessa branscher på sikt och därmed också fler jobb. Det är också positivt att taket är höjt, speciellt i de fall man har mycket rot (till exempel på grund av renovering) så finns det fortfarande utrymme för rutavdrag kvar.

Tillfälligt nedsatta arbetsgivaravgifter för personer mellan 19–23 år

Branscher där många unga arbetar är hårt drabbade av pandemin. För att stödja denna grupp som förlorat sina jobb och samtidigt förbättra möjligheterna för företag att behålla och nyanställa personal föreslås en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som vid årets ingång fyllt 18 men inte 23 år. Istället för normala 31,42 procent ska 19,73 procent betalas på ersättning upp till 25 000 kr per månad. På överskjutande delar betalas fulla arbetsgivaravgifter. Förslaget föreslås träda ikraft 1 april 2021 och gälla fram till och med 31 mars 2023.

Skattereduktion för förvärvsinkomster

En permanent skattesänkning föreslås på främst låga och medelhöga inkomster. Skattereduktionen ska utgå för förvärvsinkomster, det vill säga inkomster från arbete, näringsverksamhet, pension och socialförsäkringar. Skattereduktion ska börja fasas in vid en beskattningsbar förvärvsinkomst om 40 000 kr per år och full reduktion om 1 500 kr ska utgå vid en inkomst om 240 000 kr per år. Skattesänkningen ska sedan ökas under de kommande åren.

Tillfällig skattereduktion till följd av pandemin

Som följd av den rådande pandemin föreslås en tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster med avsikt att kompensera för ökade arbetskostnader och bidra till ökad sysselsättning. Förslaget ska ha en tydlig låginkomstprofil och vid en månadsinkomst om 50 000 kr eller mer ska ingen skattereduktion utgå. Reduktionen föreslås gälla både 2021 och 2022 och regeringen ska återkomma med närmare detaljer om förslaget.

– En månadsinkomst på 50 000 kr känns inte som en tydlig låginkomstprofil. Det kommer att bli intressant att se hur förslaget slår vid olika inkomstnivåer. Det är lätt att tro att det i första hand är ett stimuleringsstöd inför framtida konsumtion. Förslaget är riktat till låginkomsttagare och jag tycker att det kommer för sent, det är troligen nu som kompensationen behövs som bäst, konstaterar Sigrid.

Sänkt skatt för personer över 65 år

Det särskilda grundavdraget, för personer som har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång, föreslås höjas för att få bort skillnaden i beskattning mellan pension och löneinkomster. Det förhöjda grundavdraget ska omfatta alla med fastställd förvärvsinkomst mellan cirka 213 000 och 1 418 000 kr per år. 

Justerad beräkning av bilförmån

För att värdet av en bilförmån bättre ska motsvara marknadsvärdet, samt för att premiera miljöanpassade bilar, föreslås att bilförmånsberäkningen justeras. I nuläget är värdet av en bilförmån för det mesta skattemässigt mer fördelaktigt jämfört med att få kontant lön. Förslaget innebär att det ränterelaterade beloppet och det prisrelaterade beloppet ändras.

Förslaget träder ikraft 1 juli 2021 och gäller bilar som blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen från och med samma datum. Regeringen har för avsikt att presentera ett mer utförligt förslag senare i höst.

Förändringar i bonus-malus-systemet

Bonus-malus är ett system som har till syfte att öka andelen miljöanpassade fordon och därmed även minska andelen fossildrivna fordon. För att påskynda denna omställning vill regeringen höja fordonsskatten för nya bilar med höga koldioxidutsläpp och samtidigt höja bonusen för fordon utan utsläpp samt för fordon med låga utsläpp. Bonusbeloppet för fordon med noll gram utsläpp av koldioxid föreslås höjas från 60 000 kr till 70 000 kr.

– Syftet är att öka andelen miljöanpassade bilar och jag tror ändringar som denna är att gå i rätt riktning, säger Sigrid. Jag tror att bonusreglerna är en morot som gör det lättare för både privatpersoner och för tjänstebilsförare att välja en bil med inga eller låga koldioxidutsläpp. Dock är de miljöanpassade bilarna fortfarande så pass dyra att det troligen är främst tjänstebilsförare som har möjlighet att köra dem och privatbilisterna kommer troligen främst att köpa dem begagnade.

Skattereduktion för installation av grön teknik

En ny skattereduktion ska gälla vid installation av grön teknik, som installation av solceller, lagring av egenproducerad elenergi och installation av laddningspunkt till elfordon. Skattereduktionen ska ersätta de statliga stöd som i dagsläget finns att söka och därmed kan personer genom reduktion få en subvention oberoende av anslagsnivån. En bakgrund till förslaget är just att det har varit ett stort antal ansökningar om investeringsstöd som har gjort att de anslagna medlen i vissa fall inte har räckt till med följd att personer har fått vänta länge på beslut om stöd.

Skattereduktionen utformas med en fakturamodell vilket innebär att köparen kan ta del av skattelättnaden direkt vid köpet. I underlaget ska både material och arbete räknas in. Skattereduktion ges med 15 procent för solceller, 50 procent för lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon och får uppgå till högst 50 000 kr per person och år.

– Detta är ett bra förslag då alla får samma möjlighet, och inte riskerar att bli utan, alternativt få vänta länge på ersättning. Jag tror att det är viktigt att ett nytt system fungerar smidigt och är enkelt för användaren. Det positiva med en fakturamodell är att köparen får ta del av stödet direkt vid köpet. Sedan finns ju en risk att inte fullt utrymme finns för reduktionen i samband med att den slutliga skatten fastställs.

Slopad schablonintäkt på uppskov

Vid bostadsförsäljningar föreslås att schablonintäkten på uppskovsbelopp tas bort på både befintliga och framtida uppskov.

– Med detta förslag vill regeringen främst öka rörligheten på bostadsmarknaden. Jag tror att en slopad uppskovsränta kan öka benägenheten hos de med stora kapitalvinster i sina bostäder att vara mer positiva till att byta bostad, vilket de annars kanske valt att avstå från med tanke på schablonintäkten, avslutar Sigrid.

Förutom ovanstående punkter finns också förslag om bland annat:

  • Att skattelättnaden för nyckelpersoner utvidgas till att gälla under fem år istället för tre år.
  • Skattefrihet för kostförmån i särskilda fall, ska gälla förmåner lämnade från och med 29 februari 2020.
  • Justerade bestämmelser om avdrag för koncernbidragsspärrade underskott och avdrag för negativt räntenetto. Mer detaljerat förslag kommer senare.

Förslagen i budgetpropositionen har lagts fram till riksdagen och förändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2021 om inget annat anges. Budgetpropositionen för 2021 hittar ni i sin helhet på regeringens hemsida.

 

Skatt
Skatteberäkning, analys och deklaration

Hogia Skatt - effektivt stöd för skatteberäkning

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Så kan du ta ditt företag genom krisen

Det finns andra åtgärder för företag i kristider än att ta lån, vår redovisningsexpert Peter Flemsjö ger dig sina konkreta tips.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Få effektiva processer och bättre dataunderlag med AI.

Inom ekonomiområdet är AI på stark frammarsch och digitaliseringen innebär både möjligheter och utmaningar.

Läs mer