Riksbanken lånar ut 500 miljarder till svenska företag

För att undvika att små och medelstora företag slås ut till följd av coronavirusets spridning har fattade Riksbanken den 12/3 beslut om att låna ut 500 miljarder kronor till företagen via bankerna.

Syftet är att upprätthålla kreditförsörjningen till svenska företag. Riksbanken bidrar på så sätt tillsammans med övriga myndigheter till att begränsa de negativa effekterna som coronapandemin kan ha på ekonomin. Riksbanken står beredd att vidta ytterligare åtgärder och tillföra den likviditet som behövs.

Spridningen av coronaviruset har omfattande humanitära konsekvenser och påverkar den globala och den svenska ekonomin i allt större utsträckning. Detta har medfört stora rörelser på de finansiella marknaderna. Viruset kommer oundvikligen att ha tydligt negativa effekter på den ekonomiska aktiviteten även om det är för tidigt att säga hur stora och långvariga konsekvenserna blir. För att lindra dessa konsekvenser är det centralt att kreditförsörjningen till företagen fortsätter att fungera.

Små och medelstora företag sysselsätter omkring 2 miljoner människor i Sverige, det är ungefär halva landets näringsliv. Detta innebär att pandemin kan få långvariga konsekvenser för både produktion och sysselsättning.

– Turbulensen på finansmarknaderna gör att företag, som i grunden är livskraftiga, kan få svårt att finansiera sig. Då är det viktigt att bankerna fortsätter att förse företagen med lån så att kreditförsörjningen inte hotas. Åtgärderna i det här läget ska ses som en form av försäkring som gör att svenska företag – särskilt små och medelstora – kan känna trygghet kring att kreditförsörjningen kommer att fungera”, säger Riksbankschef Stefan Ingves.

Brist på krediter ska inte få förvärra nedgången i ekonomin

Riksbanken kan på olika sätt agera för att begränsa de negativa effekter pandemin har på ekonomin. I dagsläget är det viktigt att kreditförsörjningen i landet fortsätter att fungera. Om produktionen och efterfrågan minskar faller företagens intäkter. Det kan då uppkomma ett ökat behov av att låna pengar för att överbrygga ekonomin i den oroliga perioden. Oron på finansmarknaderna kan också leda till att bankerna stramar åt sin kreditgivning. Sammantaget riskerar detta att leda till att livskraftiga företag slås ut, vilket skulle kunna få långvarigt negativa konsekvenser för produktionen och sysselsättningen i Sverige. En svagare efterfrågan i ekonomin kommer sannolikt också innebära att inflationen faller.

Lån till bankerna för att säkra vidareutlåning till företag

För att undvika att brist på krediter orsakar en utdragen nedgång i ekonomin har Riksbankens direktion fattat beslut om att erbjuda lån till bankerna för att säkra kreditförsörjningen till företag. Riksbanken erbjuder bankerna upp till 500 miljarder svenska kronor mot säkerhet för vidareutlåning till icke-finansiella företag verksamma i Sverige. Beloppet är väl tilltaget för att täcka företagens finansieringsbehov. På så sätt bidrar Riksbanken till att företag kan möta de ekonomiska utmaningar som följer av coronaviruset.

För att göra det attraktivt för bankerna att utnyttja faciliteten ges lånen till en rörlig ränta motsvarande Riksbankens reporänta, för närvarande 0 procent, och löper under 2 år. För att säkerställa att de lån som Riksbanken tilldelar bankerna kommer företagen tillgodo, kommer Riksbanken löpande att följa upp bankernas utlåning till icke-finansiella företag. 500 miljarder är mer än vad alla Sveriges små och medelstora företag har lånat från bankerna idag.

Den ekonomiska utvecklingen och läget på finansiella marknader, i både Sverige och andra länder, försämras nu mycket snabbt. Riksbanken står mot den bakgrunden beredd att vidta ytterligare åtgärder och tillföra den likviditet som behövs, även mellan ordinarie penningpolitiska möten. Alla Riksbankens verktyg kan användas. Hur verktygen kommer att användas beror på den fortsatta utvecklingen.

Källa: Riksbanken

KUNSKAP & INSPIRATION
Vilket ansvar har arbetsgivaren vid smittrisk?

Arbetsgivarens ansvar regleras i arbetsmiljölagen. Vi berättar mer om vilka skyldigheter som gäller

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Karensavdraget slopas tillfälligt

Staten går in och betalar karensavdraget i en och en halv månad från och med 11/3 2020. Detta är en av åtgärderna för att hindra spridningen av Corona-viruset.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Vad innebär sänkt aktiekapital för privata aktiebolag?

Justitiedepartementet utreder förslag om sänkt aktiekapital för privata aktiebolag, vi berättar mer om förslaget.

Läs mer