Aktiebolags försäljning av aktier

Definition av näringsbetingad aktie och kapitalplaceringsaktie

En aktie som är en kapitaltillgång i en näringsverksamhet kan antingen vara en näringsbetingad aktie eller en kapitalplaceringsaktie.
Aktien är näringsbetingad om:

  • aktien inte är marknadsnoterad (det vill säga alla onoterade aktier är näringsbetingade om de inte är lageraktier)
  • aktien är marknadsnoterad och innehavet motsvarar 10 % eller mer av röstetalet eller innehavet betingas av den rörelse som bedrivs av företaget eller av ett företag som med hänsyn till äganderättsförhållandena kan anses stå det nära

Om aktien inte är en näringsbetingad aktie är den en kapitalplaceringsaktie.

Även om aktierna är kapitaltillgångar ska resultatet vid en försäljning, det vill säga vinsten eller förlusten, beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. Det skattemässiga resultatet beräknas dock enligt reglerna för inkomstslaget kapital. Det innebär att det beräknas antingen enligt genomsnittsmetoden (som skillnaden mellan försäljningspriset och det genomsnittliga omkostnadsbeloppet) eller enligt schablonmetoden. Schablonmetoden kan endast användas för marknadsnoterade aktier. Vinster och förluster på näringsbetingade aktier och kapitalplaceringsaktier behandlas enligt speciella regler som beskrivs nedan.

Försäljning av näringsbetingade aktier

Vinster som uppstår vid försäljning av näringsbetingade aktier ska enligt huvudregeln inte tas upp till beskattning. Förluster vid en försäljning får då inte heller dras av.

Försäljning av kapitalplaceringsaktier

För kapitalplaceringsaktier gäller att vinster är skattepliktiga. Förluster som uppkommer får bara dras av mot vinster på delägarrätter. Till den del förlusterna inte kan nyttjas får de rullas vidare till nästa år och utnyttjas på motsvarande sätt. Detta brukar kallas att de hamnar i aktiefållan.
Läs mer i Skatteverkets broschyr ”Skatteregler för aktie- och handelsbolag” Du hittar den senaste här: skatteverket.se 

 

KUNSKAP & INSPIRATION
Avkastning på eget kapital, vi visar dig exempel.

Avkastning på eget kapital, nettoresultat, justerat eget kapital, vi förklarar begreppen.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Räkna ut avkastning på sysselsatt kapital, vi visar hur.

Vi visar hur du ska räkna ut avkastningen på sysselsatt kapital.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Avkastning på totalt kapital, så här kan du räkna.

Räntabilitet eller avkastning på totalt kapital, vi förklarar hur du kan räkna ut den.

Läs mer