Korttidsarbete/Korttidspermittering –frågor och svar för dig som är anställd

Publicerad: 2020-05-18 | Uppdaterad: 2020-12-17

Korttidsarbete, även kallat korttidspermittering, är en överenskommelse mellan fack och arbetsgivare om att anställda under en begränsad tid ska kunna gå ner i arbetstid och lön med anledning av en ekonomisk kris. Här ger vi dig som anställd svar på några vanliga frågor kring korttidsarbete.

Ett av regeringens åtgärdspaket med anledning av coronapandemins konsekvenser är att införa korttidsarbete med statligt stöd. Regeringen har meddelat att stödet till korttidsarbete kommer att förlängas till som längst juni 2021. Syftet med förlängningen är att behålla jobb genom att stötta företag med lönekostnader. Förlängningen kommer att regleras i en ny tillfällig lag, vilket i praktiken innebär att förlängningen blir ett nytt stöd. Samtidigt görs ändringar i den befintliga lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. Lagändringen och tidigare beslutad förordningsändring syftar till att förtydliga hanteringen av stödet.

Vid korttidsarbete är din ordinarie arbetstid nedkortad och resten av arbetstiden är du permitterad. Din lön kommer då att vara något lägre än din ordinarie lön under en begränsad period. För att din arbetsgivare ska kunna tillämpa korttidsarbete ska det finnas stöd för det i centrala och lokala kollektivavtal. Finns inte kollektivavtal, så ska minst 70 procent av medarbetarna på en driftsenhet godkänna och delta i korttidsarbete.

Om din arbetsgivare saknar kollektivavtal är det flera saker som du som anställd behöver tänka på och få information om innan du accepterar en överenskommelse om korttidsarbete.

På fackförbundet Unionens hemsida, unionen.se/korttidsarbete finns en checklista att utgå från.

Lön och arbete

Hur mycket minskas lönen vid korttidsarbete?

  • Vid arbetsreducering om 20 % minskas lönen med 4 %.
  • Vid arbetsreducering om 40 % minskas lönen med 6 %.
  • Vid arbetsreducering om 60 % minskas lönen med 7,5 %.
  • Från och med 1 maj 2020 kan arbetstiden reduceras med 80 % och lönen minskas då med 12 %. Detta gäller endast under maj, juni och juli 2020.

Behöver man som anställd göra något för att få ersättning vid korttidspermittering?
Nej, du får din reducerade lön utbetald från arbetsgivaren som vanligt. Arbetsgivaren ansöker sedan om det statliga stödet hos Tillväxtverket.

Måste man acceptera korttidspermittering?
Ja, detta är en kollektivavtalsreglering endast i syfte att begränsa arbetsbristuppsägningar där kostnaden delas av staten, företaget och den anställde.

Hur länge kan korttidspermittering pågå?
Högst sex månader och med en möjlighet till förlängning på ytterligare tre månader. Observera att arbetsgivaren måste teckna ett avtal om korttidspermittering med facket innan de får tillämpa korttidspermittering.

Vem beslutar när korttidsarbetet ska avslutas?
Det är arbetsgivaren. För att avsluta avtalet om korttidspermittering ska arbetsgivaren också avtala med facket. Arbetsgivaren kan även tillfälligt låta de anställda gå upp i full sysselsättning en period utan att säga upp avtalet för att sedan tillämpa korttidspermittering igen.

Kan man som anställd göra vad man vill när man är korttidspermitterad?
Under permitteringen är de anställda skyldiga att infinna sig på arbetsplatsen när arbetsgivaren beordrar detta. I övrigt förfogar de fritt över tiden de är permitterade på, såvida inget annat är bestämt i lokala avtal till exempel avseende kompetensutvecklande insatser eller bisysslor.  

Kan man arbeta hos en annan arbetsgivare under korttidspermitteringen?
Ja, eftersom stödet för korttidspermittering inte är kopplat till dig som anställd. Men din ordinarie arbetsgivare har rätt att beordra in dig.

Kan arbetsgivaren kräva att man ska arbeta mer än vad man kommit överens om i avtalet om korttidsarbete?
Arbetsgivaren får i normala fall inte kräva att de anställda arbetar mer än den avtalade tiden. Bidraget avser stöd för kostnader som arbetsgivaren har för den minskade arbetstiden. Om arbetsgivaren utnyttjar systemet och låter de anställda arbeta mer tid än vad som avtalats kan det strida mot regelverket och arbetsgivaren blir då återbetalningsskyldig. Om det har inträffat något oförutsett som gör att det krävs extra insatser kan dock permitteringen komma att avbrytas.

Vid semester

Påverkas semester och semesterintjänande av korttidspermitteringen?
Nej, semester och semesterintjänande påverkas inte.

Får min arbetsgivare stöd även när jag som korttidspermitterad tar semester?
Nej, sjukdom, föräldraledighet, vård av sjukt barn och semester räknas som frånvaro och ska räknas av vid beräkningen av preliminärt stöd. Tillväxtverket har tidigare gjort bedömningen att betald och intjänad semester likställs med närvaro, eftersom semesterersättning är en del av ersättningen för utförd prestation.

Efter att regeringen aviserat ett förtydligande av reglerna, så att det tydligt ska framgå att frånvaro, oavsett skäl, icke är stödgrundande, har Tillväxtverket valt att justera verkets ursprungliga ståndpunkt. Syftet med justeringen är att harmonisera rättstillämpning med lagstiftarens intentioner. All semester ska följaktligen räknas som frånvaro vid beräkningen av det preliminära stödet.

Vid avstämning ska företagen redovisa all frånvaro, inklusive semester. Om det utbetalade preliminära stödet inte stämmer med den faktiskt arbetade tiden för stödperioden kommer överskottet att dras av från kommande stödperiod. 

Tjänar man in extra ledighetsdagar (röda dagar) som vanligt?
Ja, du ska utgå från reglerna i kollektivavtalet för din ordinarie anställningsgrad och det genomsnittliga antalet arbetsdagar per vecka, som du hade innan du påbörjade din korttidspermittering.

Får man behålla sparad semester eller måste den läggas ut innan man påbörjar korttidspermitteringen?
Sparad semester och annan intjänad arbetstid påverkas inte av korttidspermittering. Den behöver inte läggas ut innan ett avtal om korttidspermittering infördes.

Får arbetsgivaren lägga ut intjänade extra ledighetsdagar (röda dagar) eller semester på dagar när jag är helt eller delvis permitterad?
Nej, arbetsgivaren får inte lägga ut intjänade extra ledighetsdagar (röda dagar) eller semester på dagar då du är helt eller delvis permitterad.

Vid sjukdom

Grundas sjuklön på ordinarie lön eller reducerad lön under tiden man är korttidspermitterad?
Om du blir sjuk så ska du anmäla det till din arbetsgivare precis som vanligt. Arbetsgivaren ska betala 80 % av din ordinarie lön i sjuklön, oavsett om du är korttidspermitterad eller inte.

Om du är sjuk mer än 14 dagar ska du ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan och de utgår från din vanliga sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Du behöver meddela Försäkringskassan om att du omfattas av korttidspermittering.

Påverkas SGI:n om man skulle bli sjukskriven?
Nej, men du behöver meddela Försäkringskassan om att du är korttidspermitterad om du ansöker om ersättning för till exempel sjukpenning och VAB.

A-kassa

Har man rätt till a-kassa under tiden man är permitterad?
Nej, du har inte blivit uppsagd så din anställning består.

Påverkas villkoren för att få a-kasseersättning om jag varit permitterad och sen blir uppsagd?
Korttidspermitteringsperioden är överhoppningsbar hos a-kassan om det inte är mer förmånligt att beräkna på den tiden, om det behövs för att uppfylla ett arbetsvillkor eller om dagsförtjänsten blir högre.

Försäkringar och pension

Påverkar korttidspermitteringen intjänandet av pension?
Under korttidspermitteringen erhåller du pension på det totalbelopp som betalas ut till dig i lön. Den förlorade inkomsten på upp till 7,5% får du inte pension för.

Påverkas några av mina försäkringar på jobbet av detta?
Nej.

Garanteras jag tillbaka mitt jobb sen?
Om du är korttidspermitterad så är det under en begränsad tid, sedan återgår du till din ursprungliga sysselsättningsgrad, under förutsättning att arbetsgivaren inte har varslat om arbetsbrist.

KUNSKAP & INSPIRATION
Vilket ansvar har arbetsgivaren vid smittrisk?

Arbetsgivarens ansvar regleras i arbetsmiljölagen. Vi berättar mer om vilka skyldigheter som gäller

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Har du koll på vilka regler som gäller kring semester?

Vår HR-expert Erik Douglasson svarar på några vanliga frågor om semester.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Vad gäller vid anställning och uppsägning?

Vi berättar mer om vilka regler som gäller vid uppsägning av olika anställningsformer.

Läs mer