Skatteregler för dig som driver näringsverksamhet

Du som driver någon form av näringsverksamhet, oavsett om det är som enskild näringsidkare, handelsbolagsdelägare eller som delägare i aktiebolag, har en mängd skatteregler att förhålla dig till som många gånger inte är helt okomplicerade. Elisabeth Salfjord listar här viktiga regler att känna till.

Delägare i fåmansföretag

I de s.k. 3:12-reglerna som reglerar fördelningen mellan inkomstslagen tjänst och kapital, för dig som är delägare i fåmansföretag, sker förändringar nästan varje år. Begreppet "3:12" kommer från den tid då reglerna fanns i Lagen om statlig inkomstskatt, sedan 1999 finns regelverket i Inkomstskattelagen, IL.

3:12 reglerar bland annat det gränsbelopp som kan utnyttjas för låg beskattning av utdelning och/eller vinst. Gränsbeloppet kan sparas och räknas då upp varje år till ett s.k. sparat utdelningsutrymme. Ditt sparade utdelningsutrymme är inget som fastställs och du har därför möjlighet att räkna om dessa utrymmen.

Regelverket håller både skattekonsulter och oss programvaruleverantörer sysselsatta. I ett skatteprogram är det viktigt att säkerställa att det finns stöd för beräkning av korrekta gränsbelopp med samtliga förändringar som regelverket genomgått under åren. Beräkningar av gränsbelopp och hur din eventuella utdelning eller försäljning ska beskattas, ska sedan föras över till blankett K10 (blankett K12 om andelarna inte skulle vara kvalificerade).

Räntefördelning

Räntefördelning kan ge dig lägre skatt genom att en del av vinsten, i den enskilda näringsverksamheten eller för handelsbolagsdelägaren, flyttas från beskattning i näringsverksamhet till beskattning i kapital.

Räntan beräknas på ett underlag som i princip utgörs av det egna kapitalet i verksamheten vid beskattningsårets ingång. Räntan ska du ta upp som en ränteinkomst i inkomstslaget kapital och samtidigt får du göra avdrag för motsvarande belopp i näringsverksamheten. Detta kallas positiv räntefördelning.

Vid räntefördelning i näringsverksamhet är den så kallade positiva räntefördelningen frivillig. Om sådan inte görs, sparas den till nästa år. Det kan därför löna sig, om du har en inkomst före räntefördelningen under brytpunkten för statlig inkomstskatt, att skjuta räntefördelningen till nästa år om du då beräknas ha en inkomst över brytpunkten.

Ett omvänt förhållande gäller om du har ett kapitalunderskott. Detta ses som att du lånat kapital från näringsverksamheten. Du ska därför ta upp en schablonmässigt beräknad ränteinkomst i näringsverksamheten och dra av motsvarande belopp i inkomstslaget kapital. Detta kallas negativ räntefördelning och är tvingande.

Räntefördelning ska endast ske om kapitalunderlaget överstiger 50 000 kr respektive -50 000 kr.

Expansionsfond

Driver du enskild näringsverksamhet eller är delägare i handelsbolag får du ta hänsyn till en särskild post som kallas expansionsfond när du beräknar resultatet av näringsverksamheten. Avsättningen dras av i näringsverksamheten. Expansionsfonden får inte vara större än kapitalet i verksamheten vid beskattningsårets utgång.

På det belopp du avsätter till expansionsfonden betalar du 22 % i skatt. När du senare år minskar expansionsfonden ska du ta upp minskningen som en intäkt i näringsverksamheten som du betalar skatt på. I slutskattebeskedet tillgodoräknas du de 22 % du redan tidigare betalat i skatt.

Periodiseringsfond

När du beräknar ditt resultat av näringsverksamhet får du göra avdrag för avsättning till periodiseringsfond. Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag får göra avdrag med högst 30 % av inkomsten.

Belopp som du satt av måste återföras till beskattning senast sjätte året efter det år det sattes av. Periodiseringsfonderna återförs i en bestämd ordning, den äldsta periodiseringsfonden ska alltid återföras först. Periodiseringsfonderna ska återföras till beskattning på en gång när du inte längre bedriver någon näringsverksamhet.

Glöm inte att återföra eventuell periodiseringsfond från 2019 års taxering (inkomstår 2018) i årets deklaration.

Angående avsättning till expansionsfond och/eller periodiseringsfond

Driver du enskild näringsverksamhet eller är handelsbolagsdelägare bör du göra en prognos över din verksamhets resultat innan avsättning. Beräknas din förvärvsinkomst framöver överstiga brytpunkterna för statlig inkomstskatt kanske du ska avstå från avsättning. Skatteeffekten kommer i retur vid återföring. Simulera skattekostnaden om avsättningarna återförs under olika antal år och vid olika inkomstlägen.

 
KUNSKAP & INSPIRATION
Vad innebär lönsamhet? Vi beskriver här!

Lönsamhet är lika med ett resultat, här visar vi hur du ska beräkna lönsamheten.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Vad innebär soliditet, vi berättar mer här.

Hur stor är din verksamhets soliditet? Vi förklarar begreppet och ger dig ett räkneexempel.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Sommargåva, reklamgåva, vilka skatteregler gäller?

Vill ditt företag ge sommargåvor till sin personal? Vi förkalarar vilka skatteregler som gäller för vilka gåvor.

Läs mer