Arbetet med moderniseringen av bokföringslagen på paus?

Publicerad: 2022-10-26

Innehåll

När betänkandet om ”Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen” lämnades in för knappt ett och ett halvt år sedan var det med förhoppningen att de nya reglerna skulle verkställas juli 2022, men än så länge har de inte trätt i kraft. Vad innebär det för det framtida redovisningsarbetet om eller när lagen träder in? Och vad har hänt med förslaget sedan det lämnades in?

Våren 2020 tog regeringen beslutet att en förenkling av regler för mikroföretag och en modernisering av bokföringslagen skulle utredas och föreslås. Man vill stärka svensk konkurrenskraft och göra det lättare för små företag att växa genom att förenkla de nuvarande lagarna. Avskaffandet av kravet på att bevara ursprungligt material innebär väsentliga administrativa och ekonomiska lättnader (totalt cirka 3,9 miljarder kronor per år), så vad väntar vi på? 

Modern, teknikneutral och enkel bokföring

Vårt samhälle är i ständig förändring, men samma utveckling har inte riktigt skett när det gäller de regler som finns om bokföring. Uppdraget att se över bokföringslagen syftade till att förenkla bokföringsprocessen genom att ”åstadkomma ett modernt, teknikneutralt och enkelt regelverk”, vilket tolkats som att bokföringen ska kunna genomföras effektivt, med hjälp av ny teknik och med valfri teknisk lösning.

Spara bokföring men kassera papperskvitton?

Om moderniseringen av bokföringslagen träder i kraft kan det bland annat innebära att gamla papperskvitton kan kasseras, ifall de har skannats in så att informationen finns lagrad på ett säkert sätt. Denna förändring grundar sig i förslaget att avskaffa förbudet att förstöra ursprungligt material inom fyra år, även om materialet har överförts till nytt material. I förslaget förtydligas även att överföring av räkenskapsinformation endast får göras om information inte riskerar att förändras eller försvinna.

Möjligheten att utnyttja den globala marknaden för molntjänster och bokföringsprogram var också något som diskuterades i utredningen. I dagsläget begränsas detta av kravet på att räkenskapsinformation ska förvaras i Sverige samt kravet på anmälan respektive ansökan för att förvara elektronisk räkenskapsinformation utomlands. Bedömningen för detta landade dock i att fördelarna inte väger tillräckligt tungt i relation till riskerna för att kravet ska kunna avskaffas i nuläget.

Vilket stöd finns för förslaget?

Den 24 januari 2022 hade drygt 90 remissvar från berörda myndigheter, organisationer, kommuner och övriga intressenter inkommit till näringsdepartementet. FAR är en av svarande som ser mycket positivt på en modernisering av bokföringslagen och dessutom redan nu vill utmönstra kravet på att förvara viss räkenskapsinformation i Sverige, så länge informationen är tillgänglig i Sverige.

Avskaffa arkiveringen?

Sverige har sedan länge haft striktare krav än flera jämförbara länder, vilket är något som Rådet för finansiell rapportering lyfter i sitt remissvar. De anser, i enlighet med förslaget, att det vore fördelaktigt att avskaffa de nuvarande arkiveringskraven och, i enlighet med FAR, att räkenskapsinformation ska kunna förvaras utanför Sverige om de fortfarande är lättillgängliga.

Ett flertal systemleverantörer, däribland Hogia, har gemensamt lämnat sina synpunkter på förslagen. Hogias representant i samverkansgruppen, Susanne Samuelsson, sa vid tidpunkten att fler tjänster behöver bli digitala och såg positivt på att lagra räkenskapsinformation i molntjänster. En ytterligare punkt som togs upp av systemleverantörerna var möjligheten att lämna in sin årsredovisning digitalt till Bolagsverket.

Tidsplan för framtiden

Förslaget var att lagändringarna skulle träda i kraft den 1 juli 2022, men än så länge är det märkbart tyst. Jonas Belfrage, rättssakkunnig på Justitiedepartementet, uppger till oss på Hogia att han i nuläget inte kan ge någon information om hur läget ser ut framåt.

En bidragande faktor till att arbetet avstannat är den nuvarande politiska situationen. Moderniseringen av bokföringslagen har delvis sin grund i Januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna, där en av punkterna var att kraftigt förenkla beskattning och regelverk för mikroföretagande. I partiprogrammen meddelar Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna att de vill ”minska regelkrångel” för företag så förändringen torde inte vara allt för långt bort, oavsett vilken regering som sitter vid rodret.

Vi ser med spänning fram emot fortsättningen och är säkra på att vi får anledning att återkomma i frågan.

KUNSKAP & INSPIRATION
Nya bestämmelser ska förenkla för företaget

Lali Fjellström på Srf konsulterna berättar om vilka förändringar och förenklingar de vill ha för företag.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Snart kan papperskvitton vara historia

Louise Westberg, expert på digitala fakturaflöden, berättar hur det nya förslaget förenklar för företag.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Vilka regler gäller för arkivering av räkenskapsinformation

Hogias produktägare, Ulrika Niklasson, guidar dig igenom de regler som gäller kring lagring och arkivering.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Får vi högkostnadsskydd för elpriser?

Hur planerar regeringen elstödet 2022 – blir det ett högkostnadsskydd eller en elpriskompensation? Så här kan lättnaderna komma att se ut.

Läs mer
Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig à jour med Hogias nyhetsbrev – kompetens direkt till din mejl!