Regeringens budgetproposition för 2024 har tydlig intention att dämpa inflationen

Publicerad: 2023-09-22

Förstärkt jobbskatteavdrag, höjt rotavdrag och höjd omsättningsgräns för moms är bara några av de förslag som regeringen den 20 september lämnade i sin budgetproposition för 2024 till riksdagen. Hogias skattespecialist, Elisabeth Salfjord, sammanfattar här de föreslagna skatteförändringarna och vad de kan komma att innebära.

 

Förstärkt jobbskatteavdrag

Det ordinarie jobbskatteavdraget förstärks

Förstärkningen sker genom att skattereduktion ges med ett belopp som motsvarar en större andel av arbetsinkomsterna än i dag.

Beräkningen av det ordinarie jobbskatteavdraget utgår från arbetsinkomsten, prisbasbeloppet, grundavdraget och skattesatsen för kommunal inkomstskatt. Skattereduktionen blir indexerad genom att prisbasbeloppet ingår i beräkningen. Skattereduktionen stiger i kronor räknat, men trappas av vid ca 711 000 kr per år och skattereduktionen upphör helt vid arbetsinkomster som uppgår till ca 1 865 000 kr, detta enligt nuvarande regler.
  
Den nya skattesänkningen riktar sig främst till personer med låga och medelhöga inkomster. Skattesänkningen är som störst vid en månadsinkomst om ca 38 500 kr och i genomsnitt blir det en ytterligare skattereduktion med knappt 2 600 kr per år för de som berörs av förslaget.

Åldersgränsen för det ordinarie jobbskatteavdraget höjs från 65 till 66 år

Åldersgränsen för att ta del av jobbskatteavdraget är i dag 65 år. Samtidigt har åldersgränsen för att ta del av det förhöjda grundavdraget höjts från 65 till 66 år för att följa den rådande pensioneringsnormen. Åldersgränsen för att ta del av jobbskatteavdraget föreslås nu höjas till 66 år. Eftersom det finns fler steg kvar i att höja pensionsåldern, behöver vi bevaka att åldersgränser kommer att fortsätta justeras.

Jobbskatteavdraget för äldre indexeras

Dagens jobbskatteavdrag för äldre följer inte prisutvecklingen i samhället på samma sätt som det ordinarie jobbskatteavdraget. Jobbskatteavdraget för äldre behöver därför ändras så att beräkningen åter kopplas till prisbasbeloppet. 

Det förhöjda grundavdraget för äldre förstärks

Under ett antal år har det förhöjda grundavdraget behövt förstärkas för att det inte ska leda till att pensionsinkomster beskattas tuffare än arbetsinkomster. I och med förslaget att förstärka jobbskatteavdraget, behöver det förhöjda grundavdraget förstärkas i motsvarande mån. Det innebär en genomsnittlig skattesänkning med ca 1 300 kr per person och år.

Personer födda 1957

Detta är en åldersgrupp som ”kom i kläm” och inte behandlades som pensionärer vad gäller det förhöjda grundavdraget. De kommer nu stället att kompenseras genom en utbetalning till skattekontot efter 1 juli 2024. 

Pausad uppräkning av skiktgränsen för statlig inkomstskatt

Normalt sett räknas skiktgränsen för statlig inkomstskatt upp varje år med konsumentprisindex (KPI) plus två procentenheter. Nu föreslås att uppräkningen pausas och skiktgränsen kommer att vara den samma som för år 2023, dvs 598 500 kr.

Eftersom inflationen varit hög var förra årets uppräkning av skiktgränsen betydligt högre än ett ”normalår”. Samma sak hade varit fallet i år. Genom att inte höja gränsen kan det överskott som genereras användas till att finansiera andra skattesänkningar som beskrivits ovan.

Tillfälligt höjt tak för rotavdrag

Den här förändringen föreslås träda i kraft 1 juli 2024 och fram till dess gäller nuvarande regler.  
Idag får skattereduktionen för rotarbeten, tillsammans med skattereduktionen för rutarbeten, uppgå till högst 75 000 kr per person och år, varav högst 50 000 kr får avse rotarbeten.
 
Förslaget innebär att det tillfälligt införs separata tak för rot- respektive rutavdraget. Taket för rotarbeten höjs dessutom till 75 000 kr per person under beskattningsåret 2024. Eftersom förändringen gäller från halvårsskiftet skulle du till exempel kunna utnyttja 50 000 kr första halvåret och därefter ytterligare 25 000 kr.

Observera att det här förslaget gäller en tillfällig höjning såväl som ett tillfälligt separat tak under år 2024. Det är viktigt att ha koll på att du också kan utnyttja den här ökade skattereduktionen, vilket i sin tur beror på hur mycket skatt du annars hade fått betala.

Ett arbete som ger dig rätt till rotavdrag ger dig möjlighet med en skattereduktion med 30 % och för ett arbete som ger dig rätt till ett rutavdrag är reduktionen i stället 50%.

Rot är en förkortning för reparation, ombyggnad och tillbyggnad. Rut är en förkortning av rengöring, underhåll och tvätt men idag är det betydligt fler tjänster som omfattas av avdraget. Det är dessutom relativt få som utnyttjar möjligheten till högsta möjliga rutavdrag.
 
Regeringen hoppas med förslaget att främja sysselsättningen i byggsektorn.

Höjd omsättningsgräns för moms

Omsättningsgränsen för undantag från mervärdesskatt höjs enligt förslaget från 80 000 kr till 120 000 kr. Detta är ett led i att underlätta för de minsta företagen och föreslås gälla från 1 januari 2025. 

Utvidgad tidsgräns för expertskatt

 Det föreslås inga förändringar i själva regelverket men i stället att tidsgränsen ändras från fem till sju år. Regelverket hanterar beskattning av utländska nyckelpersoner där vissa skattelättnader kan bli aktuella.

Slopad nedsättning av arbetsgivaravgifter för 15–18-åringar

Enligt dagens regler betalas endast en ålderspensionsavgift för den del av ersättningen som uppgår till högst 25 000 kr per månad till denna åldersgrupp, dvs ungdomar som vid årets ingång har fyllt 15 men inte 18 år.
 
Regeringen anser att skattereglerna som utgångspunkt ska vara generella, med så få undantag som möjligt. Framöver föreslås fulla arbetsgivaravgifter.

Höjd jämförelseränta

Här handlar det om de regler som träder in vid bedömningen om huruvida det handlar om en skattepliktig ränteförmån när arbetsgivaren lämnar en ränta lägre än marknadsräntan. Om det är en förmån eller inte avgörs med hjälp av en jämförelseränta. Förslaget innebär att jämförelseräntan höjs med en halv procentenhet. 

Tilläggsskatt för företag i stora koncerner

Nationella och multinationella koncerner med en årlig intäkt motsvarande minst 750 miljoner euro kommer att vara föremål för en effektiv skatt om minst 15 %.

Det är viktigt att i detta sammanhang påminna om att detta fortfarande är förslag. Delar av förslagen har arbetats fram till lagrådsremisser medan andra behöver utredas ytterligare och regeringen behöver återkomma med mer information.

Nästa steg är att det kommer att fattas beslut om ramarna för budgeten, dvs de totala inkomsterna och utgifterna för olika områden, vi kan förvänta oss beslutet under i slutet av november. Därefter kommer besluten kring detaljerna i de olika delarna och i mitten av december bör alla delar vara klara.

Om inget annat anges nedan så gäller förslagen från 1/1 2024.Vill du veta mer? Läs propositionen i sin helhet på Sveriges regering.

KUNSKAP & INSPIRATION
På 2600 år har det hänt … nästan ingenting alls

Mathias Peterson på Hogia bjuder in dig till en resa genom tiden – från lertavlor till AI – i bokföringskonstens värld.

Läs mer
Hogia OpenBusiness Ekonomi
Molnbaserat, användarvänligt och automatiserat
KUNSKAP & INSPIRATION
Nu ska stora bolag rapportera sina betalningstider

Nu ska stora bolag rapportera sina betalningstider enligt den nya lagen som skyddar mindre företag.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Förstår dina kollegor ”ekonomiska”?

Lär dig att kommunicera effektivt med icke-ekonomer – experten David Loid guidar dig till framgång.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Smartare budgetarbete

Optimera din budgetprocess med Hogias egen ekonomichef Susanna Berggrens främsta tips.

Läs mer
NYHETSBREV EKONOMI
Ekonomi-info – insikter, inspiration och tips

Din kunskapskälla som ger dig insikt, inspiration och tips inom ekonomi, redovisning och skatter.

Läs mer
Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig à jour med Hogias nyhetsbrev – kompetens direkt till din mejl!