Så kan rapporteringslagen påverka ditt företag

Många revisionsbyråer, advokatbyråer, skatterådgivare, banker, redovisningsbyråer och övriga rådgivare kommer att beröras av lagen om rapporteringsskyldighet för skatterådgivare. Lagen innebär att skatterådgivare är rapporteringsskyldiga för alla gränsöverskridande skatteupplägg. Lage Wikstrand, auktoriserad redovisningskonsult och rättsekonom, berättar mer om hur den nya lagen kan komma att påverka företag.  

Den nya lagen bygger på ett EU-direktiv och förväntas enligt Skatteverket att gälla från och med den 1 juli 2020. Finansminister Magdalena Andersson hoppas att lagen ska hjälpa till att täppa till luckor och stoppa skatteundandragande. Lagförslaget omfattar än så länge endast de skatteupplägg som är gränsöverskridande.  

Jag kan notera att förslaget kan uppfattas komplicerat i vissa delar, och regelverket är tidvis otydligt. Verksamheter som berörs kommer därför behöva lägga mycket tid på att bedöma om enskilda skattearrangemang är rapporteringsskyldiga innan tillämpningen av lagen blir etablerad. Skatteverket kommer dock säkerligen att komma med formulär och andra hjälpmedel för att underlätta tillämpningen.

Observera att riksdagen ännu inte har beslutat i detalj om hur lagstiftningen, som bygger på EU-direktivet, som beskrivs nedan, ska se ut.   

EU-direktivet, DAC 6

Grunden i förslaget går att finna i det EU-rättsliga direktivet DAC 6. Direktivets syfte är bland annat att ge information om nya former av aggressiv skatteplanering och i vilken utsträckning de används i ett tidigt skede till skattemyndigheterna. I Sverige genomförs direktivet genom en ny lag, lagen om rapporteringspliktiga arrangemang, och ändringar i vissa andra lagar, till exempel skatteförfarandelagen. Den nya lagen gäller för gränsöverskridande arrangemang som avser skatter som omfattas av lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom EU.   

Arrangemang

Som grund används begreppet arrangemang som omfattar varierande upplägg och någon enhetlig definition av begreppet finns inte. I vissa andra regler som kan användas i tolkningsprocessen framgår dock att begreppet ”arrangemang” avser alla transaktioner, system, löften, åtaganden eller händelser samt avtal, planer, överenskommelser med mera och samtliga steg som möjliggör genomförandet av dessa.  

Vem har rapporteringsskyldighet?

Enligt den nya lagen avses med rådgivare en person som utformar, marknadsför, organiserar eller tillhandahåller ett rapporteringspliktigt arrangemang för genomförande, eller som har hand om genomförandet. Personen måste dock ha hemvist i en medlemsstat, tillhandahålla tjänster vad gäller arrangemanget från ett fast driftställe i en medlemsstat, vara registrerad i eller lyda under lagstiftningen i en medlemsstat eller tillhöra en bransch- eller yrkesorganisation för till exempel skatterådgivare. Om du känner dig träffad av denna beskrivning kan du vara rapporteringsskyldig om du ägnar dig åt så kallat gränsöverskridande arrangemang.   

Gränsöverskridande arrangemang

Gränsöverskridande arrangemang avser arrangemang som berör fler än en medlemsstat i EU, eller en medlemsstat och ett tredje land som uppfyller vissa föreskrivna krav i lagen om rapporteringspliktiga arrangemang. Det är dock inte alla sådana arrangemang som är rapporteringspliktiga. Nedan listar jag en kort sammanfattning av kännetecknen.  

Arrangemang som omfattas:

 • Omvandling av inkomst, typ omvandla arbetsinkomster till kapitalinkomster
 • Användning av ett förvärvat företags underskott
 • Standardiserade dokumentationer eller strukturer som är tillgängligt för flera
 • Användare har förbundit sig att inte avslöja för Skatteverket hur en förmån kan uppnås
 • Rådgivarens ersättning fastställs utifrån storleken av arrangemanget
 • Cirkulära transaktioner mellan olika företag som neutraliserar upplägget
 • Avdragsgilla gränsöverskridande betalningar mellan personer
 • Avdrag yrkas för flera stater för samma värdeminskning
 • Kringgående av kontrolluppgiftsskyldighet enligt skatteförfarandelagen
 • Användning av personer, strukturer som inte bedriver ekonomisk verksamhet
 • Användning av ensidiga regler om schabloniserade resultat eller vinstmarginaler
 • Överföring av svårvärderade immateriella tillgångar mellan personer
 • Koncerninterna gränsöverskridande överföring av funktioner, risker, tillgångar

Om ett gränsöverskridande arrangemang uppvisar något av ovanstående kännetecken är det rapporteringspliktigt. En rad uppgifter ska då lämnas till Skatteverket, till exempel en sammanfattning av innehållet i arrangemanget. Försenade eller uteblivna uppgifter kan medföra att en rapporteringsavgift tas ut. Det bör även nämnas att det finns vissa undantag från rapporteringsskyldigheten, till exempel om en annan rådgivare redan har lämnat motsvarande uppgifter till en behörig myndighet i någon annan medlemsstat.       

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan den nya lagen och övriga ändringar till följd av direktivet innebära att du blir rapporteringsskyldig till Skatteverket. Det kommer bli mycket diskussion över ansvarsfrågan i olika upplägg. Det kan bli en framtida rysare. För en sådan skyldighet måste du ägna dig åt så kallat gränsöverskridande arrangemang. Du kan läsa mer om direktivet och dess genomförande på Skatteverket och Regeringen.


 Lage Wikstrand berättar om hur EU-direktivet DAC 6 påverkar dig

Lage Wikstrand

Lage är auktoriserad redovisningskonsult och rättsekonom med över 40 års erfarenhet av redovisning. Numera är han specialiserad på generationsskiften, engagerad i SRF, SIE, XBRL och har författat tusentals artiklar inom ekonomi, juridik, psykologi och data. Han har också suttit i styrelsen för bland annat SIE-Gruppen och XBRL Sweden.

KUNSKAP & INSPIRATION
DAC 6 innebär informationsskyldighet inom EU

Snart kommer den nya lagen om informationsskyldighet för att hindra skattefusk.

Läs mer
Skatt
Skatteberäkning, analys och deklaration

Hogia Skatt - effektivt stöd för skatteberäkning

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Dessa skatteregler gäller för näringsverksamhet.

Du som driver näringsverksamhet har skattergler som du måste följa, vi listar dem här.

Läs mer