Räntetäckningsgrad

Räntetäckningsgrad = rörelseresultat efter avskrivningar plus finansiella intäkter/finansiella kostnader (gånger) 

Nyckeltalet anger vilken förmåga företaget har att täcka sina räntekostnader. Om räntetäckningsgraden är 1,0 gånger gör företaget ett nollresultat efter finansiella kostnader. Om nyckeltalet är lägre än 1,0 gånger innebär det att företagets resultat är negativt efter finansiella poster. 

En låg räntetäckningsgrad i kombination med en låg soliditet innebär att företaget är i fara, något måste göras till exempel öka aktiekapitalet eller förbättra resultatet. 

Om du vill förbättra ditt företags räntetäckningsgrad kan du försöka höja rörelseresultatet genom att till exempel öka intäkterna och/eller minska räntekostnaderna genom att förhandla ned räntan hos banken.    

Exempel: Ett bolag har år 1 ett rörelseresultat efter avskrivningar på 420 kkr, finansiella intäkter på 19 kkr och finansiella kostnader på 130 kkr. Räntetäckningsgraden blir då 439/130 = 3,4 gånger