Räntetäckningsgrad

Vad är räntetäckningsgrad?

Räntetäckningsgrad = rörelseresultat efter avskrivningar, plus finansiella intäkter/finansiella kostnader (gånger).

Nyckeltalet anger vilken förmåga företaget har att täcka sina räntekostnader. Om räntetäckningsgraden är 1,0 gånger, gör företaget ett nollresultat efter finansiella kostnader. Om nyckeltalet är lägre än 1,0 gånger, innebär det att företagets resultat är negativt efter finansiella poster. 

En låg räntetäckningsgrad i kombination med en låg soliditet innebär att företaget är i fara, något måste göras till exempel öka aktiekapitalet eller förbättra resultatet. 

Om du vill förbättra ditt företags räntetäckningsgrad kan du försöka höja rörelseresultatet genom att till exempel öka intäkterna och/eller minska räntekostnaderna genom att förhandla ned räntan hos banken.

Räntetäckningsgrad formel

Räntetäckningsgrad formel

Exempel: Ett bolag har år 1 ett rörelseresultat efter avskrivningar på 4.100 kkr, finansiella intäkter på 400 kkr och finansiella kostnader på 1.260 kkr. Räntetäckningsgraden blir då 4.500/1.260 = 3,6 gånger.

Relaterande nyckeltal

Täckningsgrad
ABC-kalkyl
Avkastning på kapital