Framtidens arbetsliv – vad gäller egentligen?

Publicerad: 2022-01-20

Innehåll

Hur framtidens arbetsliv ska se ut är en högaktuell fråga när vi är många som har arbetat hemifrån och digitaliseringen har fått en ordentlig skjuts framåt. Men vem har arbetsmiljöansvaret och vilken lösning passar bäst för er verksamhet? Och vad bör ingå i en distansarbetspolicy?

Arbetsmiljöansvar

Rekommendationerna är återigen att de som kan ska arbeta hemifrån. Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren ansvarig för arbetsmiljön, även vid arbete hemifrån. I lagen står det också att arbetsgivaren ska göra allt för att förebygga att du som anställd drabbas av olycksfall eller ohälsa på din arbetsplats. Det systematiska arbetsmiljöarbetet blir förstås svårt för arbetsgivaren när de anställda arbetar hemifrån, vilket ställer höga krav på ett aktivt samarbete mellan arbetsgivaren och de anställda.

Formellt ska arbetsgivaren kontrollera att en arbetsplats uppfyller arbetsmiljökraven men behovet får också enligt lag bedömas utifrån en muntlig avstämning. Det kräver förstås att du som anställd också deltar i arbetsmiljöarbetet och uppmärksammar eventuella risker som du rapporterar till din arbetsgivare.

Tips till chefen vid hemarbete

 • Visa att du är närvarande utan att kontrollera dina anställda och ha gärna en regelbunden dialog.
 • Be din chef, HR eller arbetsmiljöombudet om stöd i arbetsmiljöarbetet om du behöver.
 • Försök att vara uppmärksam på psykisk ohälsa.

Tips till den anställde vid hemarbete

 • Tala om för din chef vad du behöver för att få en bra arbetsplats i hemmet.
 • Var transparent med hur du mår och hur ditt arbete fungerar.
 • Ha dagliga avstämningar med dina kollegor och din chef och ha din kamera på vid digitala möten.

Arbetsskadeförsäkring vid hemarbete

Om du som anställd arbetar hemifrån och skadar dig i ditt arbete under vanlig arbetstid gäller samma avtalade försäkringar som om arbetet hade skett på arbetsplatsen. Men, det krävs att olycksfallet har ett påtagligt direkt samband med det arbetet du ska utföra, vilket kan vara väldigt svårt att hävda.

Om du till exempel snubblar på väg till kaffebryggaren i ditt hem så gäller inte arbetsskadeförsäkringen men den kan gälla om du till exempel snubblar på sladden till din jobbdator. På AFA Försäkrings hemsida finns mer exempel på när försäkringen gäller.

Tjänsteställe, vad innebär det?

Det kan vara viktigt att fastställa vilket som är ditt tjänsteställe. Vad som utgör ett tjänsteställe kan bland annat påverka avdrag för resor till och från en huvudarbetsplats. Det kan till och med bli så att arbetsgivaren kan bli skyldig att kompensera den anställde för resor mellan bostaden och arbetsplatsen om bostaden anses som tjänstestället, för då blir resor mellan bostaden och kontoret tjänsteresor.

Vad som betecknas som tjänsteställe regleras i skattelagstiftningen och har huvudregeln att tjänstestället är där den anställde utför huvuddelen av sitt arbete eller där den anställde hämtar och lämnar arbetsmaterial och avslutar sina arbetsuppgifter. 

Missuppfattas av arbetsgivare

Skatteverkets skrivelser om tjänsteställe har föranlett att när arbetsgivare fattar beslut om vilka riktlinjer som ska gälla för distansarbete anger många av dem enligt Skatteverket att de anställda ska arbeta på plats på kontoret minst 51 procent av arbetstiden, att de bara får arbeta hemifrån 49 procent av tiden eller att de ska vara på kontoret minst tre av fem dagar.

Skatteverket får många frågor om just tjänsteställe och menar att tolkningen att man måste vara på kontoret en viss procent är en missuppfattning. Även om en anställd arbetar mer än halva tiden utanför kontoret betyder det inte att tjänstestället automatiskt flyttar till bostaden, berättar Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket i en intervju med tidningen publikt.se. Det är alltså fullt möjligt att till exempel arbeta 40 procent på kontoret under en längre tid utan att tjänstestället flyttar, förutsatt att man har möjlighet att vara på kontoret alla arbetsdagar.

Framtidens arbetsplats

Var vi bäst utför vårt arbete i framtiden beror säkerligen på många olika faktorer. Och det finns till och med forskning om hur det nya normala ska se ut. En av slutsatserna från forskningen är att det inte finns en enkel lösning som passar alla. Verksamheter ser olika ut och man behöver hitta lösningar i dialog med både de anställda och chefer, då det är de som har bäst kunskap om verksamheten och hur distansarbetet fungerar.

Forskarnas råd kring distansarbetspolicy

Att göra en policy för distansarbete kan vara bra för att skapa tydlighet och minska osäkerhet i frågor om när, var och hur man ska arbeta. När man gör en policy för distans- och hemarbete, behöver man tänka ur många perspektiv utifrån verksamhetens syfte och mål. Det kan till exempel handla om HR-perspektivet, hur vill man attrahera nya medarbetare? Det är också viktigt att se vilka risker som kan finnas, identifierar man riskerna kan man också bemöta dem bättre.

En policy om distansarbete kan även ta upp så kallat hybridarbete, det vill säga att man delvis arbetar hemma, på distans från annan plats, och på kontoret. Oklarheter kring hybridarbete kan handla om hur man ska kombinera arbete hemifrån med kontorsnärvaro och vad som gäller vid möten. Forskningen visar att det verkar vara lagom att arbeta hemifrån några dagar i veckan. Då löser man också fallgropar som isolering och bristande social kontakt.

När man har satt sin policy är det också viktigt att följa upp den. Passar policyn för verksamheten? Hur känner de anställda att policyn funkar? Hur känner cheferna? Man får heller inte vara rädd att göra förändringar, det är sällan som allt funkar perfekt från början.

5 områden att ha med i en policy för distansarbete

 

 • Vilken omfattning ska eller får man arbeta på distans. Forskningen menar att några dagar i veckan kan vara lagom men detaljerna bestäms bäst i dialog på erarbetsplats.
 • Utformningen av tillfällig och permanent distansarbetsplats, arbetsgivaren har arbetsmiljöansvaret men vem ska betala vad?

 

 • Kraven på tillgänglighet, ska man vara tillgänglig fysiskt eller digitalt? Forskningen pekar också på att det är viktigt att ha gränser mellan arbete och fritid.
 • Riktlinjer kring tider när arbetet ska genomföras, när, var och hur man förväntas vara tillgänglig.
 • Vilka möten som passar bäst att ha på arbetsplatsen eller på distans. Forskningen visar att rena avstämnings- och informationsmöten fungerar bra digitalt.
KUNSKAP & INSPIRATION
Hur påverkas vi av digitaliseringen?

Hjärnforskaren Katarina Gospic berättar vad hur våra hjärnor och våra arbetssätt påverkas av den digitala stressen.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Distans- eller kontorsarbete i framtiden?

Undersökningar visar att distansarbete har fungerat bra under pandemin. Hur kan arbetslivet se ut i framtiden?

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Tips för att varva ner mellan varven

Det är inte alltid lätt att undvika stress. Vi ger dig fem konkreta tips på hur du kan göra för att varva ner.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Hur ser framtiden ut för löneadministratörer?

Zennie Sjölund är branschansvarig Lön på Srf konsulterna, hon berättar om hur framtiden kan se ut för branschen.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Rätten att koppla bort och logga ut från jobbet

Att alltid vara uppkopplad och tillgänglig ökar risken för stress. "The right to disconnect" är EU-parlamentets initiativ till att lagstadga rätten att logga ut.

Läs mer